26/06/18

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeeltelijke werkhervatting

De gelijkstellingsregels in de materie jaarlijkse vakantie werden aangepast. Voortaan zijn de halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van een gedeeltelijke werkhervatting zowel gelijkgesteld voor de arbeiders, als voor de bedienden.

Enkele weken geleden kondigden we aan dat de regering van plan was de reglementering inzake de gelijkstelling van arbeidsongeschiktheid voor de berekening van het recht op vakantie en vakantiegeld te wijzigen. Dit is nu een feit want de regering heeft op 7 juni 2018 een koninklijk besluit in die zin aangenomen.

De werknemer verwerft zijn recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld op basis van zijn prestaties tijdens het vakantiedienstjaar, namelijk het jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar. Hierbij houdt men niet alleen rekening met de effectieve prestaties maar ook met bepaalde afwezigheden die met effectieve prestaties worden gelijkgesteld.

Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval in het privéleven worden enkel de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld.

De vroegere regels:

In het geval van een halftijdse werkhervatting met toestemming van het ziekenfonds golden voorheen verschillende regels al naargelang het statuut van de werknemer: arbeider of bediende.

Voor bedienden waren enkel volledige dagen arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld.  Als een bediende het werk halftijds hervatte met toestemming van het ziekenfonds en enkel halve dagen werkte, dan waren de halve dagen arbeidsongeschiktheid niet gelijkgesteld. Zijn recht op vakantie en vakantiegeld werd dan enkel berekend op basis van zijn deeltijdse prestaties.

Voor arbeiders waren zowel volledige als halve dagen arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld. Met andere woorden: als een arbeider het werk halftijds hervatte met toestemming van het ziekenfonds en enkel halve dagen werkte, dan stelde de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie de halve dagen arbeidsongeschiktheid gelijk, met een maximale gelijkstellingsduur van 12 maanden.

Deze regels golden eveneens in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maar met dit verschil dat ingeval van  volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid de gelijkstelingsperiode onbeperkt was.

Dit verschil in behandeling vormde een belemmering bij de gedeeltelijke werkhervatting van arbeidsongeschikte bedienden.

De nieuwe regels :

Op 7 juni 2018 heeft de Belgische regering een koninklijk besluit aangenomen niet-gepresteerde daggedeelten in geval van toegestane gedeeltelijke werkhervatting door  na ziekte van gemeen recht, ongeval van gemeen recht, beroepsziekte of arbeidsongeval gelijkstelt voor de jaarlijkse vakantie. Deze nieuwigheid is zowel op arbeiders als bedienden van toepassing.

Bij ziekte of ongeval van gemeen recht blijft de maximale gelijkstellingsperiode beperkt tot 12 maanden.

Deze hervorming treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018. Ze heeft dus een onmiddellijke impact op het recht op vakantie voor 2019.

Er werden nog andere wijzigingen betreffende de reglementering inzake jaarlijkse vakantie aangekondigd. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling van dit dossier.

Bron: Koninklijk besluit van 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte.

Valentin BROQUET - Legal Advisor

dotted_texture