02/06/18

Industrie uit bezorgdheden over nieuwe spam- en cookiewetgeving

Verschillende Europese belangenorganisaties hebben grote bezorgdheden geuit bij de actuele tekst van het ontwerp van “ePrivacyverordening”. Dat hebben ze gedaan in een gezamenlijke brief aan de Europese Raad naar aanleiding van de zitting van de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 8 juni 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: AVG of GDPR) is inmiddels in werking getreden op 25 mei jongstleden. Daarnaast bestaat op Europees niveau nog een bijkomend kader die de privacy van de Europese burger moet beschermen bij het gebruik van internet en andere elektronische communicatienetwerken. De ePrivacyrichtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 regelt met name het geheime karakter van elektronische communicatie, maar legt ook regels op voor direct marketing en het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën.

Deze Richtlijn zal dus vervangen worden door de ePrivacyverordening. Een eerste versie werd gepubliceerd begin 2017. In een eerder blogartikel  gaven we hier reeds een inhoudelijke toelichting bij.

Hoewel de ePrivacyverordening een aanvulling zou kunnen vormen op de AVG, staan verschillende afspraken van de ePrivacyverordening in contradictie met de AVG. Zo verschillen de rechtsgrond en de toestemmingsvereisten voor mailings en cookies in de ePrivacyverordening van deze voor gewone verwerkingsactiviteiten in de AVG.

In hun gezamenlijke brief maken verschillende industriegroeperingen zich zorgen over de mogelijke verwarring en onzekerheid over de toepassing van verschillende regels voor bijvoorbeeld direct mailings en cookies enerzijds en de algemene verwerking van persoonsgegevens anderzijds. Daarbij wordt de vrees geuit dat verdere ontwikkeling en innovatie hierdoor belemmerd zouden kunnen worden. De industrie roept de Europese Raad van Ministers op om meer doortastendheid aan de dag te leggen bij de aanpak van de nieuwe ePrivacyverordening.

De brief werd ondertekend door een zestigtal belangenorganisaties in Europa, waaronder FEDMA, EMOTA en Agoria.

Zoals hierboven gemeld, komt de Europese Raad binnenkort samen en heeft ePrivacy geagendeerd op 8 juni om het proces in de juiste richting te duwen. Het valt af te wachten welke richting dat wordt.

Hoewel de inwerkingtreding van de ePrivacyverordening voorzien was op 25 mei 2018, samen met de AVG, zal een uiteindelijke tekst naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn voor het einde van 2018.

Tot dan blijven de regels van de oude ePrivacyrichtlijn van kracht. De Belgische omzetting van de regels omtrent direct mailings zijn te vinden in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht. Voor geheimhouding van de telecommunicatie en voor cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen we naar artikel 122 Telecomwet.

dotted_texture