20/03/18

Waalse Gewest - Gezinswoning volledig vrijgesteld van successierechten

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari van het Waals decreet van 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen[1], wordt het netto-aandeel van de gezinswoning dat de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner erft volledig vrijgesteld van successierechten in het Waalse Gewest.

Hoewel dit nieuw Waals decreet een belangrijke toenadering van de Waalse regeling met de reeds bestaande Vlaamse en Brusselse vrijstellingsregimes met zich meebrengt, is het voordeel van deze vrijstelling onderworpen aan voorwaarden die per gewest verschillen.

In eerste instantie, is het nuttig in herinnering te brengen dat:

  • Welke gewestelijke fiscale regels van toepassing zijn op een nalatenschap, wordt bepaald door het gewest waarin de erflater zijn hoofdverblijfplaats het langst had gevestigd gedurende de 5 jaar voor zijn overlijden. De toepasselijke gewestelijke fiscaliteit zal dus op zich niet bepaald worden door de ligging van de gezinswoning waar de erflater woonde op het ogenblik van zijn overlijden.
  • Deze vrijstelling bestaat enkel voor de langstlevende echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partners en niet voor de andere erfgenamen (kinderen, ouders, broers en zussen, …). Er zijn evenwel gunstige tarieven voorzien voor de overdracht van de gezinswoning in het voordeel van deze andere erfgenamen, met opnieuw een aantal regionale verschillen.[2]

Bovendien moet nog worden opgemerkt dat het Waals decreet van 13 december 2017 ook nog andere belangrijke hervormingen met zich mee heeft gebracht, onder meer op het vlak van de registratierechten:

  • vermindering van het belastingtarief toepasselijk op roerende schenkingen tussen derden (personen die niet verwant zijn in de rechte lijn noch in de zijlijn), werd teruggebracht op 5,5 % in plaats van 7,7 % (terwijl dit belastingtarief in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 7 % blijft);
  • de afschaffing van het tarief van 15 % op de aankoop van een derde onroerend goed dat in voege trad op 1 januari 2016.[3]

* * *

Vrijstelling van successierechten van de gezinswoning voor gehuwden en (wettelijk) samenwonenden: klik hier voor een vergelijking in de drie gewesten.

Indien u hieromtrent meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:
Emilie Van Goidsenhoven - Senior Associate: emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com 
Eléonore Maertens de Noordhout - Associate: eleonore.maertens@tiberghien.com 
Elise Henneuse - Associate: elise.henneuse@tiberghien.com[1] Waals decreet van 13 december 2017 « houdende diverse fiscale wijzigingen », B.S. van 22 december 2017, p. 114511.
[2] Onder andere de voorwaarden, die enkel in het Waalse Gewest bestaan, die voorzien dat het onroerend goed in het Waalse Gewest gelegen moet zijn en dat de erflater er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende tenminste 5 jaar, waaraan voldaan moet zijn om te kunnen worden belast aan de gunstige tarieven.
[3] De huidige regering oordeelde dat deze regeling te weinig opbracht en dat zij investeringen afremde. – Zie Parlementaire werken van het Waals Parlement, C.R.I.C. nr. 52 (2017-2018) van 11 december 2017, p. 4.

dotted_texture