29/12/23

Wetsvoorstel: wijziging van de regels inzake mede-eigendom in het kader van de verduurzaming van appartementsgebouwen

 • Op 25 september 2023 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, teneinde de drempels voor verduurzaming van appartementen weg te nemen;
 • Recentelijk werden de renovatieverplichtingen voor residentiële gebouwen verstrengd in het kader van dergelijke verduurzaming (zoals nader toegelicht in onze e-flash van 16 januari 2023). Echter, wegens het bestaande complexe besluitvormingsproces binnen de vereniging van mede-eigenaars (VME) worden duurzame ingrepen vaak niet of laattijdig doorgevoerd; 
 • Om dit beslissingsproces te faciliteren, beoogt het wetsvoorstel een aantal maatregelen in te voeren:
  • De verplichte vaststelling van een meerjarenonderhoudsplan van maximaal drie (3) jaar oud voor gebouwen van tien (10) jaar of ouder met minstens drie (3) wooneenheden, dat (i) de energetische en bouwkundige staat van het gebouw, (ii) de noodzakelijke energetische ingrepen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen, (iii) een tienjarenplan voor onderhoudswerken en energetische ingrepen, en (iv) de financieringsmogelijkheden voor deze werken, beschrijft;
  • De verplichte aanlegging van een reservekapitaal (in het geval voormeld meerjarenonderhoudsplan verplicht is), waarbij de jaarlijkse totale bijdrage niet lager mag zijn dan vijf (5) procent van de kostenraming in voormeld tienjarenplan;
  • De wettelijke verankering van het recht van een VME om een kredietovereenkomst af te sluiten;
  •  Een verduidelijking van de mogelijkheden van de VME om beslissingen op afstand te nemen;
 • Dit wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd en kan bijgevolg nog wijzigen;
 • We volgen dit op en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dario Petosa
Bruno Stroobants

dotted_texture