17/11/17

Wat is een smartphone, pc of tablet waard?

KB 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november 2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer kosteloos een pc, tablet of smartphone toekent die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, maakt dit voor de werknemer een voordeel in natura uit waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De vraag die dan rijst, is hoe een dergelijk voordeel geraamd moet worden.

Op dit ogenblik is dat in de socialezekerheidsregelgeving niet voor alle voordelen op dezelfde wijze geregeld. Voor de waardering van het voordeel bestaande uit het kosteloos ter beschikking stellen van een pc, internetaansluiting en internetabonnement, verwijst de socialezekerheidswetgeving naar de fiscale waarderingsregels ingeschreven in het KB WIB 1992. De waardering van het voordeel bestaande uit de toekenning van een gratis tablet of mobiele telefoon, gebeurt conform de regels door de RSZ uitgewerkt in een eigen administratief standpunt.

Afgelopen week werd een KB gepubliceerd dat de fiscale waarderingsregels van deze voordelen wijzigt met ingang van 1 januari 2018. Enerzijds voorziet het besluit in nieuwe gevallen die niet voorkomen in de momenteel van kracht zijnde fiscale regelgeving, zoals het gebruik van een tablet of een mobiele telefoon. Anderzijds worden de van toepassing zijnde bedragen herzien om beter tegemoet te komen aan de vermindering van de kosten voor deze technologie.

Aangezien de socialezekerheidswetgeving voor de waardering van het voordeel van de pc, het internetabonnement en de internetaansluiting nu al verwijst naar de fiscale waarderingsregels, lijken we ervan uit te mogen gaan dat ook de waardering van het voordeel van de tablet en de mobiele telefoon voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen vanaf 2018 zal gebeuren conform de nieuwe fiscale waarderingsregels.

dotted_texture