22/04/17

Ook in 2017 en 2018 blijft landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen mogelijk vanaf 55 jaar

BRON: CAO nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werkne-mers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, www.cnt-nar.be  

Ook in 2017 en 2018 kunnen bepaalde werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van het tijdskrediet einde loopbaan, de zogenaamde landingsbanen, aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Dat is een afwijking op de algemene regel volgens dewelke de werknemers in een landingsbaan maar recht hebben op de onderbrekingsuitkeringen als ze 60 jaar zijn op de datum van de aanvang van het tijdskrediet einde loopbaan.

De interprofessionele cao die nodig was om de afwijking mogelijk te maken, de hierboven vermelde CAO nr. 127, werd op 21 maart 2017 in de NAR gesloten. Die cao verlengt voor de periode 2017-2018 de gelijkaardige regeling van de CAO nr. 118 die betrekking had op de periode 2015-2016 (zie i.v.m. de CAO nr. 118: SoCompact nr. 18-2015).

Hierbij moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden:

- het recht op onderbrekingsuitkeringen vanaf 55 jaar bestaat enkel voor:

  • werknemers met een lange loopbaan (d.i. 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende),
  • werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep,
  • werknemers tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid (minimaal 20 jaar),
  • werknemers uit de bouwsector met een arbeidsongeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer,
  • werknemers tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering,

-  de werknemer moet 55 jaar zijn op de begindatum van het tijdskrediet einde loopbaan,

-   de mogelijkheid de uitkeringen te verkrijgen vanaf 55 jaar bestaat enkel indien daarin is voorzien in een sectorale cao (wat betreft de werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep, een stelsel van nachtarbeid of in de bouwsector) of een ondernemings-cao (wat betreft de werknemers in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering), gesloten in toepassing van de hierboven vermelde CAO nr. 127,

-  de hierboven vermelde CAO nr. 127 heeft enkel betrekking op het recht op de onderbrekingsuitkeringen.

Het recht op een landingsbaan bij de werkgever wordt geregeld door de CAO nr. 103 en staat in beginsel open voor alle werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar. In een aantal uitzonderlijke gevallen is er al recht op een landingsbaan vanaf 50 jaar. Er bestaat dus een discrepantie tussen het recht op afwezigheid en het recht op onderbrekingsuitkeringen.

In de hieronder vermelde tabel vatten we alles nog eens kort samen. 

Landingsbanen

 

CAO nr. 103: recht op landingsbaan bij de werkgever vanaf

KB 12 december 2001

CAO nr. 118 of nr. 127 gecombineerd met sectorale cao of ondernemings-cao (onderneming in moeilijkheden of herstructurering)

recht op onderbrekingsuitkeringen vanaf

Regel

55 jaar

60 jaar

Uitzonderingen

50 jaar

vanaf 1 januari 2015: 55 jaar

2015-2018: 55 jaar

vanaf 1 januari 2016: 56 jaar

vanaf 1 januari 2017: 57 jaar

vanaf 1 januari 2018: 58 jaar

vanaf 1 januari 2019: 60 jaar

nog niet bepaald

dotted_texture