28/03/17

Werkbaar en wendbaar werk – Schematische overzicht

De wet werkbaar en wendbaar werk, ook wel de wet Peeters genoemd, werd op 15 maart 2017 in het Belgische staatsblad gepubliceerd. Het bevat een heel aantal maatregelen die ons arbeidsrecht moderniseren en innoveren.

U vindt hier een schematische overzicht van deze bepalingen: 

Maatregel

Samengevat

Inwerking-treding

Uitvoering

Annualisering kleine flexibiliteit

De referteperiode voor de berekening van de arbeidsduur wordt nu automatisch op één jaar gezet (een kalenderjaar of een andere periode van 12 opeenvolgende maanden).  De afwijking aan de normale arbeidsduur van max 5u per week en 2u per dag blijft ongewijzigd.

Kortere referteperiode kan behouden blijven indien voorzien in cao of arbeidsreglement vóór 31/1/2017.

 1/2/2017

De invoeringsprocedure blijft dezelfde als voordien behoudens de bijkomende vereenvoudiging dat bij invoering van de kleine flexibiliteit via een cao, de bepalingen automatisch ingevoegd kunnen worden in het arbeidsreglement, zonder dat hiervoor nog de procedure tot wijziging zal moeten worden gevolgd.

100 vrijwillige overuren

Een krediet van 100 vrijwillige overuren per jaar met overloon en zonder inhaalrust kan gepresteerd worden.

Op sectorniveau, kan het quotum tot 360u opgetrekt worden.

1/2/2017

Door een geschrift dat vooraf met de werknemer moet worden opgesteld, geldig voor een periode van 6 maanden (hernieuwbaar).

Optrekken interne overurengrens waardoor wordt vermeden dat een werknemer gedurende een lange periode overwerk presteert zonder inhaalruust te genieten 

De overurengrens wordt nu 143u ongeacht de referteperiode.

De grens van 143 u kan verhoogd worden op sectorniveau.

 1/2/2017

Automatisch van toepassing.

Glijdende werkroosters

Glijdende uurroosters zijn nu mogelijk voor voltijdse en deeltijdse vaste uurroosters, i.e. een uurregeling waarbinnen de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsdag en zijn rustpauzes kan kiezen op voorwaarde dat hij vaste stamtijden en bepaalde glijtijden eerbiedigt.

Grenzen:

 • Dagelijkse : 9 u.

 • Wekelijkse: 45 u.

 1/2/2017

Invoering bij cao of arbeidsreglement.

Bestaande glijsystemen in cao of arbeidsreglement opgenomen vóór 30/6/2017 blijven behouden en kunnen afwijken van wettelijke regeling.

Werkgevers zijn verplicht een systeem van tijdsopvolging te voorzien en een bijlage aan het arbeidsreglement toe te voegen met geheel van regels van toepassing op glijdende uurroosters.

Nachtarbeid in e-commerce

Invoering van een wettelijke afwijking op het verbod van nachtarbeid voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel.

1/2/2017

De bijzondere procedure voor de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties (tussen 24u en 5u) moet gevolgd worden.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

 • Afschaffing verplichting omdeeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen

  • vaste uurroosters: vermelding in arbeidsovereenkomst

  • variabele uurroosters: vermelding van een algemeen tijdvak in het arbeidsreglement volstaat;

 • variabele uurroosters moeten niet meer fysisch worden aangeplakt;

 • bewaring kan zowel in papieren vorm als elektronisch gebeuren;

 • mogelijkheid om “afwijkingsregister” te vervangen door systeem van tijdsopvolging;

 • uitbreiding krediet aan bijkomende uren (42u i.p.v. 39u).

1/10/2017

Aanpassing arbeidsreglement binnen 6 maanden na inwerkingtreding.

Occasioneel telewerk

Mogelijkheid voor de werknemer om occassioneel telewerk te vragen omwille van persoonlijke redenen of overmacht, voor zover zijn functie en/of activiteit dit toelaten.

De werknemer moet het voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aanvragen.

 1/2/2017

Door een akkoord tussen de werkgever en de werknemer omtrent apparatuur en technische ondersteuning, bereikbaarheid en eventuele vergoeding van de kosten.

Bovendien bestaat de modelijkheid het kader waarbinnen occasioneel telewerk aangevraagd kan worden, vast te leggen in een cao of in het arbeidsreglement.

 Loopbaansparen

De maatregel laat de werknemer toe tijd op te sparen, met de bedoeling deze gespaarde tijd later tijdens de loopbaan als verlof op te nemen.

Kunnen als “tijd” gespaard worden:

 • vrijwillige overuren die niet moeten worden ingehaald;

 • conventionele verlofdagen;

 • de uren meer gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en die op het einde van de referteperiode kunnen worden overgedragen in een stelsel van glijdende werktijden;

 • overuren waarvan de werknemer de keuze heeft om ze al dan niet in te halen.

1/8/2017 tenzij NAR cao

NAR heeft 6 maanden vanaf 1/2/2017 om de krijtlijnen voor deze maatregel uit te werken. Een KB kan dit termijn met 6 maanden verlengen.

Wet voorziet invoering via sectorale cao, en bij ontstentenis hiervan, via ondernemingscao.

Schenking conventioneel verlof

Regeling die aan de werknemers de mogelijkheid biedt conventionele verlofdagen te schenken (op een vrijwillig en anoniem basis en zonder tegenprestatie) aan een collega met een bijzonder ernstig ziek kind wiens verloven uitgeput zijn.

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet geschonken worden.

 1/2/2017

De wet voorziet invoering via sectorale cao, en bij ontstentenis hiervan, via ondernemingscao of arbeidsreglement indien geen vakbondsafvaardiging.

Uitzend- arbeidsovereenkomst

voor onbepaalde tijd

De kaderovereenkomst tussen uitzendkantoor en uitzendkracht waarbinnen opdrachten met één of meerdere gebruikers worden voorzien, kan ook voor onbepaalde tijd gesloten worden.

1/2/2017

Deze regeling kan pas worden toegepast als een cao in het paritair comité voor de uitzendarbeid wordt gesloten.

Nieuwe interprofessionele opleidingsdoelstelling

De huidige interprofessionele opleidingsdoelstelling van 1,9% van de totale loonmassa wordt omgezet in een groeipad naar gemiddeld 5 dagen opleiding per VTE per jaar.

 1/2/2017

Op sector- of ondernemingsniveau moet de doelstelling geconcretiseerd worden.

Suppletieve regeling is voorzien  indien geen opleidingsdagen worden toegekend via cao of individuele opleidingsrekening: vanaf 1/1/2017 recht op opleiding in de onderneming van gemiddeld 2 dagen per VTE per jaar.

dotted_texture