10/02/17

Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen weerom versterkt met ingang van 1 januari 2017

KB 31 januari 2017 tot wijziging van het KB van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer (BS 7 februari 2017)

Afgelopen week werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat nog maar eens sleutelt aan de bedragen en toekenningsperiodes van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is een van de weinige verminderingen van werkgeversbijdragen die ook na de regionalisering van het doelgroepenbeleid door de zesde staatshervorming, nog steeds federaal geregeld wordt (zie SoCompact nr. 14-2016). Deze doelgroepvermindering richt zich op startende en kleine werkgevers uit de privé-sector die weinig of geen personeel in dienst hebben. Ingevolge deze doelgroepvermindering kunnen “nieuwe werkgevers” gedurende enkele kwartalen een forfaitaire bijdragevermindering genieten bij de aanwerving van een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer (zie www.sociaalcompendium.be).

Het koninklijk besluit maakt de aanwerving van een derde tot zesde werknemer vanaf 1 januari 2017 voordeliger door de verminderingsbedragen te verhogen en ze gedurende langere tijd toe te kennen. De bijdrageverminderingen die worden toegekend bij de aanwerving van een eerste of tweede werknemer veranderen niet.

Hierbij een overzicht van de maximale verminderingsbedragen bij volledige prestaties van toepassing vanaf 1 januari 2017.

 Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

 Bij de indienstneming van: 

 Doelgroepvermindering

 een 1ste werknemer 

het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering

 een 2de werknemer

 - 1.550 EUR tijdens maximum 5 kwartalen

 - 1.050 EUR tijdens maximum 4 kwartalen

 - 450 EUR tijdens maximum 4 kwartalen

 een 3de tot 6de werknemer

 - 1.050 EUR tijdens maximum 9 kwartalen

 - 450 EUR tijdens maximum 4 kwartalen

dotted_texture