04/11/16

Openbare raadpleging inzake EU-concentratiecontrole

De Europese Commissie organiseert een openbare raadpleging inzake de evaluatie van procedurele en bevoegdheidsaspecten van de EU-concentratiecontroleGeïnteresseerden kunnen nog tot en met 13 januari 2017 deelnemen aan de raadpleging om hun zienswijze te kennen te geven.

De afgelopen jaren heeft de Commissie verschillende aspecten van haar beleid inzake concentraties onder de loep genomen. Het Witboek “Naar een effectievere EU-concentratiecontrole” van 2014 (White Paper "Towards More Effective EU Merger Control”, COM(2014) 449 final) bevestigde de goede werking van de EU-concentratiecontrole maar deed tegelijk enkele voorstellen om de efficiëntie ervan te verbeteren.

In navolging van dat Witboek heeft de Europese Commissie openbare raadplegingen georganiseerd die op hun beurt nieuwe thema’s onder de aandacht van de Commissie hebben gebracht.

De Commissie peilt in de huidige openbare raadpleging naar 4 thema’s:

  1. De werking van de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure en de catergoriëen die daarvoor in aanmerking komen;
  2. De werking en effectiviteit van de aanmeldingsdrempels die op omzet gebaseerd zijn;
  3. De werking van de verwijzingsvoorschriften inzake concentraties;
  4. Welbepaalde technische aspecten van het procedureel en onderzoekskader bij de beoordeling van concentraties, waaronder de verduidelijking van een aantal termen of de wenselijkheid van bijkomende flexibiliteit in de termijnen van het tweede fase onderzoek.

Het in te vullen formulier in antwoord op de openbare raadpleging is bechikbaar op http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/consultation_document_en.pdf

dotted_texture