10/06/16

De hervorming van de structurele bijdragevermindering

KB 31 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (BS 9 juni 2016)

Zoals u weet, is de structurele vermindering een forfaitaire bijdragevermindering die elke werkgever in mindering kan brengen voor alle werknemers die aan alle takken van de sociale zekerheid onderworpen zijn.

De bijdragevermindering bestaat uit een basisforfait eventueel verhoogd met een hogelonencomplement (voor de werknemers met een hoog loon) of een lagelonencomplement (voor de werknemers met een laag loon).

Het bedrag van de bijdragevermindering verschilt naar gelang van de categorie waartoe de tewerkstelling van de werknemer behoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: de algemene categorie (= de profitsector), de categorie sociale maribel (= de non-profitsector) en de categorie erkende beschutte werkplaats.

In het kader van de zogenaamde “taxshift” is beslist over te gaan tot een hervorming van de structurele bijdragevermindering. Deze hervorming verloopt in fasen: een eerste fase is ingegaan per 1 april 2016, de tweede fase gaat in per 1 januari 2018 en de derde fase gaat in per 1 januari 2019. Deze hervorming gaat samen met een gefaseerde verlaging van de basiswerkgeversbijdrage en van de loonmatigingsbijdrage (zie SoCompact nr. 5-2016).

Om die hervorming te realiseren, moeten aanpassingen gebeuren zowel in de basiswet als in het uitvoerende koninklijk besluit.

De aanpassingen in de basiswet zijn gebeurd via:

-   de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (voor de werknemers van categorie 1 (de algemene categorie) (zie SoCompact nr. 5-2016)),

-    de wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (voor de werknemers van categorie 2 (sociale maribel) en categorie 3 (de beschutte werkplaatsen)).

In het Belgisch Staatsblad van afgelopen week zijn de wijzigingen aan het uitvoerende koninklijk besluit gepubliceerd.

Omdat het gros van de werknemers onder categorie 1 (de algemene categorie) ressorteert, besteden wij in deze nieuwsbrief enkel aandacht aan de wijzigingen voor de werknemers van categorie 1.

De hervorming van de structurele vermindering voor de werknemers van categorie 1 kan samengevat worden in de volgende drie punten:

-    een graduele verlaging van het basisforfait dat vanaf 1 januari 2018 nul euro zal bedragen;

-    een graduele versterking van het lagelonencomplement;

-    de afschaffing van het hogelonencomplement met ingang van 1 januari 2018.

Hieronder een schematisch overzicht van de gefaseerde hervorming van de formule voor de berekening van de structurele vermindering (bij volledige kwartaalprestaties) voor de werknemers van categorie 1:

 

Formule voor berekening verminderingsbedrag per kwartaal

Per 1 april 2016

438 EUR + 0,1369 x (6.900 EUR – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07 EUR)

Per 1 januari 2018

0 EUR + 0,1280 x (8.850 EUR - S) + 0 x (W – 0 EUR)

Per 1 januari 2019

0 EUR + 0,1400 x (9.035 EUR - S) + 0 x (W – 0 EUR)

S = het refertekwartaalloon, W = de loonmassa die per kwartaal en per tewerkstelling wordt aangegeven (tegen 100%)

dotted_texture