24/03/16

Aanvullende pensioenen belastbaar aan 10 pct. - Wanneer blijft men "effectief actief"?

Opdat bepaalde pensioenkapitalen kunnen genieten van het voordelige belastingtarief van 10%, is wettelijk vereist dat de kapitalen ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd (op dit moment 65 jaar) toegekend of betaald worden en dat de werknemer (of de bedrijfsleider) op ononderbroken wijze "effectief actief" blijft gedurende de drie jaren die de wettelijke pensioenleeftijd voorafgaan. De fiscale administratie geeft nu een brede interpretatie aan dit begrip. 

Werknemers en bedrijfsleiders moeten gedurende de drie jaren die de wettelijke pensioenleeftijd voorafgaan effectief een professionele activiteit hebben uitgeoefend opdat zij onderworpen zouden zijn aan het voordelige belastingtarief van 10% op aanvullende pensioenkapitalen. 

De fiscale administratie stelt evenwel bepaalde periodes van inactiviteit of verminderde activiteit gelijk aan actieve periodes om van dit verminderd tarief te kunnen genieten. 

Volgens het bericht aan de werkgevers over de fiche 281.11 van het inkomstenjaar 2015, geldt dit eveneens voor de periode gedurende de welke de genieter werkloosheidsuitkeringen met een bedrijfstoeslag (SWT) ontvangt, voor zover hij aangepast beschikbaar is volgens de werkloosheidsregelgeving. 

Op 4 maart 2016 werd  een voorafgaande beslissing van 20 oktober 2015 (nr. 2015.422), gepubliceerd volgens dewelke "effectief actief” "niet betekent dat een werkelijke arbeidsprestatie vereist is". Volgens de rulingdienst is een werknemer ook nog "effectief actief" is, zelfs als hij vrijgesteld is van arbeidsprestaties, zolang de arbeidsovereenkomst noch geschorst noch beëindigd is en verder blijft lopen en de genieter effectief zijn normale vergoeding behoudt tot het bereiken van de pensioenleeftijd. 

> Actiepunt
In het kader van eindeloopbaanregelingen moet men onthouden dat bepaalde periodes van inactiviteit of verminderde activiteit gelijkgesteld kunnen worden met actieve periodes om van het verminderd tarief van 10% te kunnen genieten.

dotted_texture