08/02/16

DECAVA-bijdragen: verhoging vanaf 2016 !

De DECAVA-werkgeversbijdragen (op de bedrijfstoeslag SWT en bij Canada dry en tijdskrediet) zijn verhoogd vanaf 1 januari 2016.

De programmawet van 26 december 2015 (BS 30 december 2015) verhoogt het percentage van de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen (SWT) en aanvullingen op sociale uitkeringen (Canada dry en tijdskrediet). Deze maatregel ligt in de lijn van de verstrenging van de toegangsvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met het doel het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te ontraden.

Welke verhoging?

De programmawet legt een verhoging van de percentages van de bijzondere DECAVA-bijdragen op met een coëfficiënt van 1,25 voor de profitsector en met een coëfficiënt van 2,25 voor de non-profitsector.

De toepassing van een hogere coëfficiënt voor de non-profitsector is bestemd om  het bestaande verschil met de profitsector te verkleinen.

Om welke vergoedingen gaat het?

Het betreft de bijzondere werkgeversbijdragen op de volgende toeslagen die door de werkgever worden betaald:

  • de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn voor zowel de profitsector als de non-profitsector en de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden;
  • de aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen die buiten het kader van het SWT worden betaald: de zogenaamde Canada-dry-vergoedingen (SWAV);
  • de aanvullingen op de uitkeringen voor tijdskrediet (SWAV).

Vanaf wanneer zijn de nieuwe percentages van toepassing?

De wet heeft betrekking op de aanvullingen die vanaf 1 januari 2016 voor de eerste maal worden toegekend in het kader van tijdskrediet of als gevolg van een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend na 10 oktober 2015.

Voor werklozen met bedrijfstoeslag die werden ontslagen door een werkgever erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden zullen de nieuwe percentages enkel van toepassing zijn indien de erkenning of, voor de ondernemingen in herstructurering, de aankondiging van het collectief ontslag plaats heeft gevonden na 10 oktober 2015 (dus vanaf 11 oktober 2015).

Wat zijn de nieuwe bedragen?

De volgende percentages zullen vanaf 1 januari 2016 van toepassing zijn.

1° SWT

= SWT waarvan de opzegging of de verbreking betekend werd na 10 oktober 2015 en waarvan de SWT  ten vroegste op 1 januari 2016 ingaat.

Profitsector

Het percentage van de bijdrage is definitief vastgelegd (het evolueert dus niet) op basis van de leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWT.

Leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWT Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 125% 50 EUR 52 jaar < 55 jaar 118,75% 50 EUR 55 jaar < 58 jaar 62,50% 50 EUR 58 jaar < 60 jaar 62,50% 50 EUR >60 jaar 31,25% 37,60 EUR

Non-profitsector

Het percentage van de bijdrage is degressief en hangt af van de leeftijd van de werkloze op het ogenblik van de betaling van de uitkering.

Leeftijd van de werkloze op het tijdstip van betaling Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 22,50% / 52 jaar < 55 jaar 21,38% / 55 jaar < 58 jaar 19,13% / 58 jaar < 60 jaar 12,38% / >60 jaar / /

Onderneming erkend in moeilijkheden of in herstructurering (onder voorwaarden1) vanaf 11 oktober 2015 en de SWT begint te lopen tijdens de erkenningsperiode

Tijdens de erkenningsperiode :

Leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWT Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 21,88% 8 EUR 52 jaar < 55 jaar 16,88% 8 EUR 55 jaar < 58 jaar 12,50% 8 EUR 58 jaar < 60 jaar 8,13% 8 EUR >60 jaar 4,38% 6         EUR

Na de erkenningsperiode (vanaf de maand die volgt) :

Leeftijd van de werkloze op het einde van de periode van erkenning Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 125% 50 EUR 52 jaar < 55 jaar 118,75% 50 EUR 55 jaar < 58 jaar 62,50% 50 EUR 58 jaar < 60 jaar 62,50% 50 EUR >60 jaar 31,25% 37,60 EUR

1 3 cumulatieve voorwaarden :

  • het aangekondigd collectief ontslag betreft minstens 20 % van de werknemers;
  • het collectief ontslag betreft hetzij alle werknemers van een technische bedrijfseenheid, hetzij alle werknemers van een afdeling van de onderneming;
  • de technische bedrijfseenheid of de afdeling van de onderneming moet op de dag van aankondiging van het collectief ontslag minstens 2 jaar bestaan.

Onderneming erkend als onderneming in herstructurering vanaf 11 oktober 2015 (of waarvan het collectief ontslag werd aangekondigd vanaf 11 oktober 2015) en de SWT begint te lopen tijdens de erkenningsperiode

Tijdens de erkenningsperiode :

Leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWT Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 93,75% 50 EUR 52 jaar < 55 jaar 75% 50 EUR 55 jaar < 58 jaar 50% 50 EUR 58 jaar < 60 jaar 50% 50 EUR >60 jaar 25% 37,60 EUR

Na de erkenningsperiode (vanaf de maand die volgt) :

Leeftijd van de werkloze op het einde van de periode van erkenning Percentage werkgeversbijdrage Minimum < 52 jaar 125% 50 EUR 52 jaar < 55 jaar 118,75% 50 EUR 55 jaar < 58 jaar 62,50% 50 EUR 58 jaar < 60 jaar 62,50% 50 EUR >60 jaar 31,25% 37,60 EUR

2° SWAV(canada dry)

= SWAV waarvan de opzegging of de verbreking betekend werd na 10 oktober 2015 en waarvan de SWAV ten vroegste op 1 januari 2016 ingaat 

Profitsector

Het percentage van de bijdrage is definitief vastgelegd (het evolueert dus niet) op basis van de leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWAV.

Leeftijd van de werkloze bij aanvang van de SWAV Percentage werkgeversbijdrage < 52 jaar 125% 52 jaar < 55 jaar 118,75% 55 jaar < 58 jaar 62,50% 58 jaar < 60 jaar 62,50% >60 jaar 48,53%

Non-profitsector

Het percentage van de bijdrage is degressief en hangt af van de leeftijd van de werkloze op het ogenblik van de betaling van de uitkering.

Leeftijd van de werkloze op het tijdstip van betaling Percentage werkgeversbijdrage < 52 jaar 22,50% 52 jaar < 55 jaar 21,38% 55 jaar < 58 jaar 19,13% 58 jaar < 60 jaar 12,38% >60 jaar /

3° SWAV (tijdskrediet)

In geval van aanvullingen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zullen de aanvullende vergoedingen die voor de eerste maal vanaf 1 januari 2016 worden toegekend, onderworpen zijn aan een bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage van 48,53%.

dotted_texture