30/12/15

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2016

Op 25 november1 en 16 december 20152 zijn in het Europees Publicatieblad de  verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2016-2017.


De nieuwe bedragen zijn niet alleen van toepassing op de nieuwe Richtlijnen 2014/24/EU (Klassieke sectoren), 2014/25/EU (Speciale sectoren) en 2014/23/EU (Concessies). Aangezien de lidstaten uiterlijk tot 18 april 2016 de tijd hebben om de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijnen om te zetten in hun intern recht, zijn ook de drempelbedragen gewijzigd in de huidige richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG.  

Hierna volgt een overzicht van de drempelbedragen opgesplitst per soort opdracht:

1. Opdrachten voor werken

Belgisch niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraglager dan 5.225.000EUR (excl. BTW)

Geraamd bedraglager dan 5.225.000EUR (excl. BTW)

 _

Europees niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren  onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 5.225.000 EUR (excl. BTW)

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 5.225.000 EUR (excl. BTW)

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 5.225.000 EUR (excl. BTW)

2. Opdrachten voor leveringen

Belgisch niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren  onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraglager dan 209.000EUR (excl. BTW)3

Geraamd bedraglager dan 418.000EUR (excl. BTW)

 _

Europees niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren  onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren  onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 209.000 EUR (excl. BTW)4

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 418.000 EUR (excl. BTW)

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 418.000 EUR (excl. BTW)

 3. Opdrachten voor diensten 

Belgisch niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren  onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren  onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraglager dan 209.000EUR (excl. BTW)5

Geraamd bedraglager dan 418.000EUR (excl. BTW)

_

Europees niveau

Klassieke sector

Speciale sectoren

Speciale sectoren onderworpen aan de gewone regeling

Speciale sectoren  onderworpen aan de bijzondere regeling

Verplichte bekendmaking in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 209.000 EUR (excl. BTW)6

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 418.000 EUR (excl. BTW)

Geraamd bedraggelijk aan of hoger dan 418.000 EUR (excl. BTW)

Voetnoten

  1. Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2170 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2171 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2172 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten
  2. Verordening (EU) 2015/2342 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en Verordening (EU) 2015/2341 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten
  3. Voor de centrale overheid is dit bedrag vastgesteld op 135.000 EUR
  4. Voor de centrale overheid is dit bedrag vastgesteld op 135.000 EUR
  5. Voor de centrale overheid is dit bedrag vastgesteld op 135.000 EUR met uitzondering van de hiernavolgende diensten waarbij de drempelwaarde 209.000 EUR is:

- Telecommunicatiediensten;
- Onderzoeks- en ontwikkelingswerk;
- Diensten vallend onder bijlage IIB    


6. Voor de centrale overheid is dit bedrag vastgesteld op 135.000 EUR met uitzondering van de hiernavolgende diensten waarbij de drempelwaarde 209.000 EUR is:

- Telecommunicatiediensten;
- Onderzoeks- en ontwikkelingswerk;
- Diensten vallend onder bijlage IIB

dotted_texture