08/12/15

Fiscale regularisatie anno 2016: de recentste wijzigingen

In ons artikel van 24 oktober 2015 hebben wij de krachtlijnen van de regeling van de nieuwe permanente fiscale regularisatie kort toegelicht. De ontwerptekst werd inmiddels aangepast en op 20 november 2015 goedgekeurd door de Ministerraad. Het wetsontwerp werd op 26 november 2015 neergelegd bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hierbij schetsen wij kort de voornaamste wijzingen.
 

Geregulariseerde inkomsten

Aanvankelijk werd er een onderscheid gemaakt tussen "geregulariseerde overige inkomsten" en "geregulariseerde beroepsinkomsten". Dit onderscheid is thans weggevallen. De onroerende, roerende, diverse en beroepsinkomsten vallen voortaan onder de categorie "geregulariseerde inkomsten".

Geregulariseerde sommen

Daarnaast werd een nieuwe categorie gecreëerd, met name de categorie "geregulariseerde sommen". Hieronder wordt verstaan de sommen en waarden die onder de toepassing vallen van het Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten of het Wetboek diverse rechten en taksen. Hieronder valt onder andere de verzekeringstaks. Gewestelijke belastingen worden evenwel uitgesloten.

De geregulariseerde sommen zullen onderworpen worden aan het normaal tarief verhoogd met 20 percentpunten.

Regularisatie van de inkomsten van het lopende jaar

Er wordt uiteindelijk geen aparte categorie gecreëerd voor de inkomsten/btw-handelingen van het lopende jaar. Derhalve is de bijzondere verhoging (aanvankelijk 25 percentpunten) in geval van een regularisatie van dergelijke inkomsten weggevallen.

Fiscaal verjaard kapitaal

De belastingplichtige dient nog steeds de legale herkomst van de inkomsten, sommen, waarden, BTW handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen aan te tonen middels schriftelijk bewijs. Desgevallend wordt nu uitdrukkelijk voorzien dat het schriftelijk bewijs aangevuld kan worden met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen. Slaagt de belastingplichtige niet het nodige schriftelijke bewijs van de legale herkomst te leveren, zullen de betrokken inkomsten, sommen, waarden, BTW handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen moeten worden geregulariseerd.

Woonstaatheffing

De nieuwe tekst vermeldt expliciet dat er geen rekening zal worden gehouden met enige belastingvermindering of belastingkrediet, noch met een verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of van de woonstaatheffing.

Gewestbelastingen

De Raad van State heeft geoordeeld dat de nieuwe regularisatie, zoals het thans is geconcipieerd, geen doorgaan kan vinden wegens de ermee verbonden bevoegdheidsrechtelijke implicaties (advies van 28 oktober 2015, 58.321/1-2-3-4-VR). De nieuwe regularisatie raakt immers aan de bevoegdheden van de Gewesten, wat de successierechten betreft. Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale overheid en de Gewesten is daarbij noodzakelijk. Bij ons weten ligt dergelijk akkoord nog niet voorhanden.

Overgangsmaatregel

De regularisatieheffing zal uiteindelijk niet meer worden verhoogd in 2021. 

Inwerkingtreding

De nieuwe regularisatie treedt nu in werking op 1 januari 2016 en wordt thans niet meer afhankelijk gesteld van het advies van enig orgaan.

dotted_texture