07/12/15

Ongeval na ontslag op staande voet : is dit nog een arbeidsongeval?

Het Arbeidshof van Luik oordeelde in een recent arrest dat een arbeidsongeval kan voorkomen na het einde van de arbeidsovereenkomst zolang het traject in rechtstreeks verband staat met de arbeidsovereenkomst.

Het Hof oordeelde dan ook dat de arbeidsongevallenverzekeraar van de ex-werkgever van de werknemer tot tussenkomst was gehouden.

Het Hof diende over volgende feiten te oordelen.

1.

Een metser biedt zich aan op de zetel van zijn werkgever. Hij wordt onmiddellijk ontslagen middels een opzeggingsvergoeding, nog voor hij aan zijn werkdag kan beginnen.

De werknemer wordt terug naar huis gebracht door de echtgenote van een collega. Op het moment dat hij uit de auto stapt en de weg oversteekt, glijdt hij uit op een ijsplek. De huisdokter weerhoudt een permanente ongeschiktheid van 10%.

De verzekeringsmaatschappij weigert tussen te komen omdat de werknemer, na de verbreking van de arbeidsovereenkomst, niet zou kunnen vergoed worden.

De werknemer betwist deze interpretatie voor de arbeidsrechtbank.

2.

Het Arbeidshof herinnert er allereerst aan dat de wet van 10 april 1971 in principe slechts van toepassing is op personen verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Ze stelt echter vast dat een bepaling van de wet bepaalde trajecten die afgelegd worden buiten de arbeidsrelatie, gelijkstelt met de weg van en naar het werk.

Het Hof werpt op dat de gebruikte bewoordingen aantonen dat de lijst met gelijkstellingen niet limitatief maar exemplatief is. Het Hof stelt bovendien vast dat alle gelijkstellingen betrekking hebben op trajecten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de arbeidsovereenkomst.

Volgens haar redenering kan het traject dat de werknemer aflegt tussen zijn werkplaats en zijn woonplaats, als hij zich naar de werkplaats heeft begeven ter uitvoering van een verplichting uit de arbeidsovereenkomst, gelijkgesteld worden met “de weg van en naar het werk” in de zin van de Arbeidsongevallenwet. Volgens het Hof, is dit zelfs het geval als hij bij de terugkeer naar zijn woonplaats niet meer verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

Het Hof beslist dan ook dat de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 eveneens van toepassing is op deze situatie.

Te onthouden ?

Het ongeval op de weg van of naar het werk, ook buiten de arbeidsrelatie, kan leiden tot de tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekeraar, voor zover het traject een rechtstreeks verband heeft met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Dit is het geval wanneer de werknemer, die op staande voet ontslagen wordt, slachtoffer is van een ongeval op de terugweg naar zijn woonplaats.

Bron: Arbh Luik (2e k.), 9 december 2014, n° 2014/AL/91.

dotted_texture