21/07/15

Sociale verkiezingen 2016: de nieuwe wet is er!

De nieuwe wet betreffende de volgende sociale verkiezingen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2015.  De wet brengt zeer weinig wijzigingen aan de verkiezingsprocedure zelf aan.

Vaststelling van de datum van de volgende verkiezingen

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats, naar keuze van de werkgever, tussen  9 en 22 mei 2016.

Behoud van de tewerkstellingsdrempels

De nieuwe wet handhaaft de tewerkstellingsdrempel op 50 werknemers voor de oprichting van het comité voor preventie en bescherming op het werk en op 100 werknemers voor de oprichting van de ondernemingsraad.

Overdracht onder gerechtelijk gezag

De nieuwe wet voorziet dat de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag op dezelfde wijze gebeurt als bij overgang van onderneming krachtens overeenkomst. In beide gevallen wordt de gemiddelde personeelsbezetting berekend over de periode van het jaar 2015 na de overgang (en niet over gans het kalenderjaar 2015).

Webapplicatie sociale verkiezingen

Tijdens de vorige sociale verkiezingen konden de werkgevers al kiezen voor elektronische mededeling van de gegevens en documenten betreffende de procedure via de webapplicatie sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid. De nieuwe wet zet de informatisering van de procedure verder en geeft de vakorganisaties voor de eerste maal de mogelijkheid hun kandidatenlijsten in te dienen via een upload op deze webapplicatie. Langs dezelfde weg zal het ook mogelijk zijn een klacht  in te dienen of de kandidatenlijsten te wijzigen. De vakorganisaties zullen een communicatiewijze (papier of elektronisch) moeten kiezen en er zich gedurende de ganse procedure aan moeten houden.

De werkgever kan de kandidatenlijsten voortaan elektronisch ter beschikking van zijn werknemers stellen.

E-box

De FOD Werkgelegenheid gaat de elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, de e-box,  voor de eerste maal gebruiken om de toegangscodes voor de webapplicatie, alsook de gegevens en documenten betreffende de procedure aan de werkgevers mee te delen.

Vertrouwenspersoon

De nieuwe wet bepaalt dat, voor de volgende sociale verkiezingen, de vertrouwenspersoon noch werkgevers- noch personeelsafgevaardigde kan zijn in het comité of de raad zoals dit al het geval was voor de preventieadviseur.

Kiezerslijsten

De nieuwe wet voorziet dat de werkgever, enkel ingeval er geen orgaan in de onderneming bestaat,  op dag  X  de kiezerslijsten aan de vakorganisaties moet overmaken. Hiertoe wordt een modelformulier ter beschikking gesteld.

Sociaal inspecteur-districtshoofd

De nieuwe wet vermindert de rol van de sociaal inspecteur-districtshoofd in de procedure van de sociale verkiezingen: hij krijgt minder mededelingen toegestuurd.

Eén wet

De nieuwe wet verenigt in één instrument - de wet van december 2007 betreffende de sociale verkiezingen - de diverse wettelijke bepalingen die tot dan toe bestonden betreffende de verkiezingsprocedure, de gerechtelijke beroepen in het kader van de sociale verkiezingen,   de telling van de uitzendkrachten voor de bepaling van de drempels van 50 en 100 werknemers en de afwijkende stembiljetten in beschutte en sociale werkplaatsen.

Continuïteit, modernisering en vereenvoudiging zijn dus de kernideeën van deze nieuwe wet!

Referenties: Wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van 22 juni 2015)  

dotted_texture