10/06/15

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de NAR staat het behoud op 58 jaar van bepaalde stelsels voor la…

De Nationale Arbeidsraad heeft het kader uitgewerkt om de verhoging van de leeftijd voor bepaalde SWT's vanaf 2017 te vermijden.

In ons artikel van 11 mei 2015 deelden we u mee dat de Nationale Arbeidsraad de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten had gesloten om het recht op bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te openen voor 2015 en 2016.

Dezelfde dag heeft de Nationale Arbeidsraad ook de nodige collectieve kaderarbeidsovereenkomsten gesloten om de verhoging van de leeftijd voor bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 2017 te blokkeren.

Van welke verhogingen is hier sprake?

De nieuwe reglementering voorziet dat de leeftijd van volgende SWT's op 60 jaar wordt gebracht vanaf een datum die na advies van de Nationale Arbeidsraad wordt vastgelegd (waarschijnlijk 1 januari 2017):

  • SWT 58 jaar - 33 loopbaanjaren: stelsel nachtarbeid, bouwsector (definitieve arbeidsongeschiktheid) en zware beroepen;
  • SWT 58 jaar - 35 loopbaanjaren: stelsel zware beroepen;
  • SWT 58 jaar - 40 loopbaanjaren.

Wanneer de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering zal de leeftijd eveneens verhogen om uiteindelijk tot 60 jaar te komen in 2020:

2015 55 jaar 2016 56 jaar 2017 57 jaar 2018 58 jaar 2019 59 jaar 2020 60 jaar

Hoe deze verhogingen vermijden?

1. De verhoging van 58 jaar naar 60 jaar in 2017

De reglementering voorziet dat deze leeftijd van 60 jaar niet van toepassing zal zijn als de sector na 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst sluit die een toegangsleeftijd onder 60 jaar (maar minimum 58 jaar) voorziet en uitdrukkelijk verwijst naar de kader-cao van de Nationale Arbeidsraad.

Deze kader-cao voor de periode 2017-2018 moet wel de verlenging zijn van een kader-cao voor de periode 2015-2016.

Om deze reden heeft de Nationale Arbeidsraad de volgende kader-cao's gesloten:

  • voor het SWT stelsel nachtarbeid, bouwsector (definitieve arbeidsongeschiktheid) en zware beroepen met 33 loopbaanjaren: cao nr. 112;
  • voor het SWT zware beroepen met 35 loopbaanjaren: cao nr. 113;
  • voor het SWT zeer lange loopbaan (40 jaar): cao nr. 116.

Deze cao's gelden voor 2015-2016 maar kunnen telkens voor een periode van twee jaar worden verlengd of aangepast.

2. De verhoging tot 56 jaar in 2016 (ondernemingen erkend als in moeilijkheden of in herstructurering)

De reglementering voorziet dat deze leeftijd van 56 jaar niet van toepassing zal zijn in 2016 als de collectieve arbeidsovereenkomst of het collectief akkoord een toegangsleeftijd onder 56 jaar (minimum 55 jaar) voorziet en uitdrukkelijk verwijst naar de kader-cao van de Nationale Arbeidsraad.

Deze kader-cao is de cao nr. 117. Ze is geldig voor 2015-2016 maar kan telkens voor een periode van twee jaar worden verlengd of aangepast.

En nu?

1. De verhoging van 58 jaar naar 60 jaar in 2017

Voor de periode 2015-2016 werd de toegangsleeftijd voor deze 3 SWT's op 58 jaar vastgesteld:

  • SWT stelsel nachtarbeid, bouwsector (definitieve arbeidsongeschiktheid) en zware beroepen met 33 loopbaanjaren: de cao nr. 111 laat deze sectoren toe een cao te sluiten die het recht op dit SWT opent;
  • SWT zware beroepen met 35 loopbaanjaren: de basisreglementering van het SWT (koninklijk besluit) laat de sectoren of ondernemingen toe een cao te sluiten die het recht op dit SWT opent;
  • SWT zeer lange loopbaan: de cao nr. 116 opent het recht op dit SWT.

Deze kader-cao's zullen dus pas vanaf 2017 bruikbaar zijn.

Voor de periode 2017-2018 heeft de NAR de mogelijkheid om deze kader-cao's te verlengen zodat de leeftijd voor deze periode op 58 jaar behouden blijft. Indien de NAR dit doet, moet de sector absoluut een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten die uitdrukkelijk verwijst naar de kader-cao van de Nationale Arbeidsraad als hij de leeftijd op 58 jaar wil behouden.

2. De verhoging tot 56 jaar in 2016 (ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering)

Voor 2015 voorziet de reglementering een toegangsleeftijd van 55 jaar.

De kader-cao nr. 117 zal vanaf 2016 bruikbaar zijn.

Op dat ogenblik wordt de leeftijd wettelijk op 56 jaar gebracht in deze ondernemingen. De collectieve arbeidsovereenkomst of het collectief akkoord moet voor 2016 dus een toegangsleeftijd onder 56 jaar (minimum 55 jaar) voorzien en uitdrukkelijk verwijzen naar de kader-cao nr. 117 van de Nationale Arbeidsraad.

dotted_texture