12/03/15

Bemiddeling als geschillenbeslechting voor bedrijven. Het proberen meer dan waard!

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Het is zijn taak de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle partijen respecteert.

Bemiddeling is een alternatieve methode voor geschillenbeslechting die voor ondernemingen de volgende voordelen combineert:

  • ze is vrijwillig: deelname is niet verplicht, en elke partij kan op elk ogenblik het proces stopzetten;

  • de partijen worden zelf rechtstreeks bij het proces betrokken, en dus niet alleen middels hun advocaten;

  • de gezochte oplossing is niet juridisch maar commercieel en toekomstgericht van aard;

  • het doel is een overeenkomst die alle partijen onderschrijven, niet een rechterlijke of arbitrale beslissing die partijen wordt opgelegd en doorgaans een winnaar en een verliezer oplevert;

  • de kans dat partijen hun relaties op een constructieve wijze voortzetten is dus groter na een succesvolle bemiddeling dan na een vonnis of arbitrale beslissing;

  • de doorlooptijd is substantieel korter dan in een traditionele procedure: er is sprake van weken in plaats van jaren;

  • ook de kosten voor de partijen (advocatenhonorarium en proceskosten) bedragen aanzienlijk minder.

Voor vele commerciële geschillen biedt de rechtbank geen adequate oplossing: ze heeft de taak niet om uit te zoeken hoe partijen hun conflict kunnen overstijgen om hun toekomstige relaties op een stabielere leest te schoeien. De bemiddelaar kan dat in zijn vertrouwelijke aparte gesprekken met elke partij wel doen. Luidens het federale regeerakkoord zal het gebruik van de bemiddeling aangemoedigd worden om de rechtbanken te ontlasten.

bMediation (www.bmediation.eu) is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te Brussel, die de bemiddeling als alternatieve methode voor geschillenbeslechting actief promoot, de voor de bemiddelingspraktijk aangewezen opleidingen aanbiedt, en als centrum voor de organisatie van bemiddelingen fungeert. bMediation organiseert o.a. het jaarlijkse Business Mediation Summit, dat in twee jaren tijd een niet te missen event geworden is.

bMediation heeft ten behoeve van de balie een Charter opgesteld. Door het Charter te onderschrijven verklaart een advocatenkantoor de bemiddeling intern en bij hun cliënten aan te zullen moedigen, zowel preventief (door de opname van een bemiddelingsclausule in de contracten voor te stellen) als bij elk gerezen geschil (door systematisch te onderzoeken of een bemiddeling mogelijk en wenselijk is). Reeds meer dan 40 kantoren hebben het bMediation Charter ondertekend.

Samen met het Instituut voor bedrijfsjuristen, een van zijn structurele partners, wil bMediation de bemiddeling ook aanmoedigen bij de bedrijfsjuristen. Zij adviseren hun werkgever inzake geschillenpreventie en -regeling, en het is daarbij essentieel dat zij op de hoogte zijn van de diverse aspecten van de bemiddeling om deze methode in overweging te kunnen nemen. Liever dan veel tijd en geld te stoppen in de vraag wie er in het verleden gelijk had, wil een bedrijfsleider op een positieve manier vooruitgaan en in de mate van het mogelijke een win-win oplossing met zijn handelspartner bereiken. De kans is bijgevolg reëel dat hij oren heeft naar de aanbeveling van zijn bedrijfsjurist om een bemiddeling uit te proberen.

Pierre Schaubroeck
Voorzitter bMediation
Erevoorzitter Instituut voor bedrijfsjuristen

dotted_texture