25/09/14

De nieuwe regels in verband met psychosociale risico’s op het werk: aanpassing van interne procedures en arbeidsreglement ver…

Op 1 september 2014 trad één van de laatste wapenfeiten van uittredend Minister van Werk Monica De Coninck in werking: de nieuwe wetgeving in verband met "psychosociale risico's op het werk". Wat u onder deze term moet verstaan, welke procedures u moet aanpassen en welke wijzigingen aan het arbeidsreglement nodig zijn, komt u te weten in deze Headlines.

De nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico's op het werk hervormt het bestaande wettelijke kader tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Met deze nieuwe term wil men benadrukken dat psychosociale risico's op het werk zich niet beperken tot voornoemde feiten, maar ook andere situaties omvatten die evenzeer de psychische (en fysieke) gezondheid van de werknemer kunnen schaden, zoals stress, burn-out en interpersoonlijke conflicten.

Om deze actuele problematiek beter aan te pakken, breidt de nieuwe wetgeving onder meer de reeds gekende ‘interne klachtenprocedure' tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk uit tot alle (andere) gevallen van psychosociale risico's.

Een werknemer die meent schade te ondervinden door psychosociale risico's op het werk, zal voortaan een ‘verzoek tot informele of formele psychosociale interventie' kunnen indienen (en niet langer een ‘informele of formele klacht'). Via de informele psychosociale interventie zoekt de werknemer, bijgestaan door de preventieadviseur psychosociale aspecten (‘PAPA') of de vertrouwenspersoon (indien aangesteld) naar een informele oplossing voor de probleemsituatie (door gesprekken met de hiërarchie, verzoening in geval van conflict, etc.). Bij een formele psychosociale interventie wordt de werkgever effectief gevraagd, met bijstand van de PAPA, en desgevallend in overleg met het comité voor preventie en bescherming op het werk (‘het comité'), om de geschikte maatregelen te nemen.

De openstelling van de interne procedure tot alle psychosociale risico's is wel niet volledig doorgetrokken: zo is enkel de werknemer die een formele psychosociale interventie indient voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, beschermd tegen ontslag.

De werkgever dient de nadere procedureregels omtrent deze interventies vast te leggen met het akkoord van het comité of, bij gebrek hieraan, van de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, van de werknemers zelf (via de procedure van ‘rechtstreekse participatie').

Hierna moeten deze procedureregels, samen met de coördinaten van de PAPA en de vertrouwenspersoon (indien aangesteld), opgenomen worden in het arbeidsreglement. Voor het aanpassen van het arbeidsreglement is de goedkeuring van de ondernemingsraad of de procedure met aanplakking niet vereist. De aanpassing moet uiterlijk op 1 maart 2015 zijn doorgevoerd.

Uiteraard staan wij tot uw beschikking mocht u vragen hebben over de nieuwe regelgeving, de nieuwe procedures of de aanpassing van uw arbeidsreglement.

dotted_texture