01/09/14

Nieuwe omzendbrief over hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon-, sociale en fiscale schulden bij overheidsopdrachten

Op 4 augustus 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de omzendbrief overheidsopdrachten van 22 juli 2014 gepubliceerd. Voormelde omzendbrief is er gekomen met als doel om een overzicht te bieden van de verschillende maatregelen die onlangs werden genomen om diverse vormen van fiscale en sociale fraude tegen te gaan.

De omzendbrief vestigt de aandacht op de grondige hervorming van het stelsel van de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers en aannemers voor fiscale en sociale schulden van hun medecontractant. Daarnaast wordt er tevens gewezen op het ingevoerde stelsel van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid om de zogenaamde "lege doos-vennootschappen” tegen te gaan.

De wetgever heeft tevens voor een aantal specifieke sectoren een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor bepaalde loonschulden ingevoerd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgevers (inclusief aanbestedende instanties), aannemers en onderaannemers die door de arbeidsinspectie schriftelijk in kennis worden gesteld dat een aannemer of een onderaannemer die zich in de aannemingsketen onder hen bevindt, op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting tot uitbetaling van het loon, onder bepaalde voorwaarden hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de betaling van bepaalde loonschulden.

Bovendien werd er voorzien in een specifiek stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden voor wanneer zou blijken dat illegaal verblijvende onderdanen van derde landen worden tewerkgesteld.

Het doel van de ingevoerde maatregelen is niet alleen om de werknemers te beschermen, maar ook de ondernemingen die worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie vanwege ondernemingen die sociale inbreuken begaan.

dotted_texture