13/05/14

Wijzigingen aan het Nederlandse taaldecreet

Employment contract (Engels), contrato de trabajo (Spaans), Arbeitsvertrag (Duits)…

Vanaf 2 mei kan dit voorkomen in Vlaanderen, althans in bepaalde situaties.

Dat is het gevolg van Europese rechtspraak. Het Hof van Justitie heeft op 16 april 2013 geoordeeld dat in grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen het Nederlandse taaldecreet van 19 juli 1973, dat het gebruik van talen bij sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Daarom heeft de Vlaamse decreetgever het Nederlandse taaldecreet gewijzigd met het decreet van 14 maart 2014.

De officieel te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers en voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de onderneming en voor alle documenten die bestemd zijn voor het personeel blijft nog steeds het Nederlands.

Deze verplichting geldt voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben.

De enige wijziging is dat er nu voor individuele arbeidsovereenkomsten bijkomend een rechtsgeldige versie kan worden opgemaakt in een officiële taal van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte, die door alle betrokken partijen wordt begrepen.

Dat kan niet voor alle werknemers, maar alleen wanneer een werknemer:
• zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een andere lidstaat van de EU of van de EER;

• zijn woonplaats heeft in België maar gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrij verkeer of van vrijheid van vestiging;

• valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.

Ook werd de bestraffing bij inbreuken op het decreet aangepast naar een geldboete van 50 tot 500 EUR en werd de verjaringstermijn verlengd van één naar vijf jaar.

In de praktijk verandert er dus eigenlijk zo goed als niets:
• De Nederlandse versie van de arbeidsovereenkomst moet nog steeds worden opgesteld.

• De vertaling in een andere (toegelaten) taal is rechtsgeldig, maar

• Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie van de arbeidsovereenkomst, dan heeft de Nederlandstalige versie nog steeds voorrang.

dotted_texture