20/02/14

Zorgvastgoed

Nieuw regelgeving rond voorafgaande vergunningen en erkenning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra

Met het besluit van 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering de regels betreffende de voorafgaande vergunningen en de erkenning van centra voor kortverblijf en woonzorgcentra gewijzigd. De belangrijkste nieuwigheden zijn de invoering van de mogelijkheid tot samenvoeging van voorafgaande vergunningen en de invoering van de erkenningskalender.

Daarnaast is van belang dat de schorsing voor het verlenen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende woongelegenheden in woonzorgcentra tot en met 31 december 2015 van toepassing blijft. Tot slot is de verlenging van een lopende voorafgaande vergunning nog eens mogelijk. Het merendeel van deze nieuwe regels is in werking getreden op 23 januari 2014.

Samenvoeging voorafgaande vergunningen

In het verleden stootte men vaak op het probleem dat men wel een voorafgaande vergunning had verkregen, maar dat de verkregen capaciteit niet omvangrijk genoeg was om een woongelegenheid op een economisch rendabele manier te exploiteren. Hierdoor werd uiteindelijk niet de volledige capaciteit gehaald zoals vooropgesteld in de programmatie. Met het nieuwe besluit van 20 december 2013 probeert de Vlaamse Regering nu een oplossing te bieden voor deze problematiek.

Het nieuwe besluit voert de mogelijkheid in om voorafgaande vergunningen geheel of gedeeltelijk samen te voegen. Deze vergunningen moeten dan wel betrekking hebben op capaciteit binnen eenzelfde zorgregio ‘regionale stad’. Deze zorgregio’s zijn omschreven in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.

Erkenningskalender

Bovendien heeft de nieuwe regelgeving van het besluit van 20 december 2013 een grondige wijziging op het vlak van de erkenning tot gevolg. Voor woongelegenheden die reeds over een voorafgaande vergunning beschikken en deze in 2014 willen laten erkennen, verandert er niets.

De houders van een voorafgaande vergunning die evenwel een erkenning willen aanvragen na 31 december 2014, zullen rekening moeten houden met het nieuwe concept van de erkenningskalender. Een erkenningskalender geeft het trimester of de trimesters aan waarin men extra woongelegenheden wenst te laten erkennen. Een dergelijke voorafgaandelijk erkenningskalender zal voorafgaandelijk moeten worden meegedeeld aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor voorafgaande vergunningen waarvan men de capaciteit wil laten erkennen in 2015, 2016 of 2017, moet men dit vóór 1 januari 2015 doen.

Na ontvangst van alle mededelingen voor erkenning voor een bepaald jaar, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan of erkenning in een bepaald trimester mogelijk is. Dit Agentschap beschikt onder meer over de mogelijkheid om het vermelde trimester te wijzigen in een later trimester of, mits voorafgaand akkoord van de aanvrager, in een voorafgaand trimester. Indien de regeling van de erkenningskalender niet wordt nageleefd, vervalt de voorafgaande vergunning geheel of gedeeltelijk.

Voorafgaande vergunningen voor bijkomende capaciteit

Het nieuwe besluit van 20 december 2013 bevestigt daarnaast de verlenging van de schorsing van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf tot en met 31 december 2015. Pas op 1 januari 2016 zal men aldus terug een aanvraag tot voorafgaande vergunning voor bijkomende woongelegenheden kunnen indienen.

Verlenging lopende voorafgaande vergunningen

Tot slot voorziet het nieuwe besluit van 20 december 2013 in een mogelijkheid tot verlenging van een lopende voorafgaande vergunning. Alle houders van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra kunnen vanaf 1 januari 2014 een verzoek indienen om hun vergunning nog een keer met drie jaar te laten verlengen. Dit verzoek moet worden ingediend na afloop van de looptijd van de vergunning.

dotted_texture