12/11/13

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is in werking getreden op 1 juli 2013

Het regelgevend kader voorzien inzake overheidsopdrachten onderging ingrijpende wijzigingen.

Alle overheidsopdrachten die vanaf 1 juli 2013 werden of worden bekendmaakt of waarvoor men vanaf deze datum deelnemers uitnodigt om een offerte in te dienen, ressorteren onmiddellijk onder de toepasselijkheid van de nieuwe regelgeving. Dit betekent a contrario dat opdrachten die eerder werden bekendgemaakt of waarvoor de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder werden verstuurd, onderhavig blijven aan de voormalige regelgeving.

Nieuwigheden betreffen, onder meer,

  • de opsomming van een reeks defi nities,
  • alle hoofdstukken en afdelingen zijn van toepassing op alle opdrachten; in geval van uitzonderingen, zullen deze op duidelijke en transparante wijze afzonderlijk worden vermeld,
  • de noties “openbare” aanbesteding of offerteaanvraag verworden tot “open” aanbesteding of offerteaanvraag. De typische term “gestanddoeningstermijn” wordt voortaan vervangen door het minder archaïsche “verbintenistermijn”,
  • niet minder van belang is dat er in nieuwe procedures is voorzien, met name “de raamovereenkomst”, de “concurrentiedialoog” en het “dynamisch aankoopsysteem”,
  • het gegeven van de markverkenning is thans formeel erkend,
  • voorts treden begrippen en mogelijkheden als “opties”, “opdrachten in percelen”, “opdrachten in gedeelten”, “opdrachten met verlen gingen”, “samengevoegde opdrachten” en “opdrachten met herhaling” in. Hiermee is de vroegere regelgeving over de uitzonderlijke onderhandelingsprocedure toch betekenisvol gewijzigd en / of verfijnd. onderhandelingsprocedure.

Op het scala van begrippen en procedures komen wij in latere nieuwsbrieven, gefragmentariseerd, uitgebreid terug.

Het zal gezien de vernieuwde regelgeving des te belangrijker worden om zich ten allen tijde voorafgaand voldoende te informeren over de te volgen procedures.

dotted_texture