29/05/13

Instemming Belgische Staat met REACH – Samenwerkingsakkoord

Nu alle partijen hun instemming hebben verleend, kan het REACH-samenwerkingsakkoord in werking treden.

De lijvige REACH-Verordening betreft de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen. Het Samenwerkingsakkoord(1) dienaangaande, gesloten tussen de Belgische Staat en de Gewesten, dateert van 17 oktober 2011, doch kan pas nu, nadat de Belgische Staat als laatste zijn instemming heeft gegeven(2), in werking treden voor onbepaalde duur.

Concreet zal REACH worden uitgevoerd door de instellingen opgericht in het Samenwerkingsakkoord, nl. de Dienst Risicobeheersing van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu(3), het Comité REACH, het Wetenschappelijk Comité REACH, het Forum Nationaal REACH en de Nationale Helpdesk.

Zowel federale als regionale inspectiediensten zijn betrokken in de toepassing van het Samenwerkingsakkoord. Hun individuele rol wordt omschreven in een protocol opgesteld door het Comité REACH. Eventuele moeilijkheden tussen die diensten worden aan het Forum Nationaal REACH voorgelegd.

De sancties en bijhorende procedures voor inbreuken op REACH zullen worden geëvalueerd en mogelijkerwijze (enigszins) geharmoniseerd indien de evaluatie significante incoherenties aantoont.

Geschillen tussen de Staat en de Gewesten omtrent de uitlegging en de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord die geen oplossing vinden in de structuren die werden opgericht door het akkoord, worden beslecht in het kader van de ICL REACH(4). Zo zelfs daar geen vergelijk uit de bus komt, wordt het geschil voorgelegd aan een rechtscollege zoals bedoeld in artikel 92bis, §§ 5 en 6 B.W.H.I.

Bijkomende informatie
(1) Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), BS 14 maart 2012.
(2) Wet van 21 december 2012 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), BS 19 februari 2013.
(3) Als "Bevoegde Instantie"
(4) Nl. de Interministeriële Conferentie Leefmilieu opgericht bij beslissing van het Overlegcomité, verruimd tot de Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Federale Minister bevoegd voor Werk en de Federale Minister bevoegd voor Economie.

dotted_texture