06/05/13

De loonnorm werd uiteindelijk vastgelegd op 0% voor de jaren 2013-2014 !

Het Koninklijk Besluit van 28 april 2013 dat de loonnorm vastlegt op 0% voor de jaren 2013 en 2014 werd gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig de Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen van 26 juli 1996 is de regering immers, bij gebrek aan interprofessioneel akkoord, bevoegd om bij Koninklijk Besluit de loonnorm vast te stellen.

Wat moet er verstaan worden onder de loonnorm?

De loonnorm heeft als doel om op voorhand een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vast te leggen voor 2 jaar.

Wat is het doel van de loonnorm?

De loonnorm dient om preventief de evolutie van de loonkost ten opzichte van de belangrijkste commerciële partners van België aan te passen. Deze norm vormt bijgevolg een omkadering voor de loononderhandelingen.

Hoe nagaan of ik als werkgever de loonnorm naleef? 

De "loonkost" wordt door de wetgeving niet gedefinieerd. Onder loonkost verstaat men het geheel van de werkgeverskost in het kader van de loonbetaling. Hieronder valt het vast loon, de voordelen in natura en het variabel loon.

Om na te gaan of de loonkost van uw bedrijf de loonnorm zal overschrijden, moet de evolutie ervan nagegaan worden.

Deze evolutie wordt geanalyseerd op niveau van het bedrijf en niet op niveau van elke individuele werknemer. Op die manier moet er een vergelijking gemaakt worden van de gemiddelde jaarlijkse loonkost per werknemer tussen 2 refertejaren.

Is de loonnorm dwingend?

Sinds 2011 is de loonnorm dwingend aangezien zij werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Zowel de paritaire comités als de werkgevers en de werknemers kunnen er niet van afwijken.

Wat is nog toegelaten?

Ten eerste: Het Koninklijk Besluit heeft het principe behouden volgens dewelke indexeringen en baremieke verhogingen niet onder de loonnorm vallen. Bijgevolg is een loonsverhoging ten gevolge van een promotie toegelaten. Indexering van de lonen is eveneens toegelaten.

Ten tweede: bepaalde loonelementen zoals de bijdragen gestort in het kader van pensioenen, de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen overeenkomstig CAO nr. 90 van 20 december 2007 en de innovatiepremies behoren niet tot de loonnorm.

Is de loonnorm retroactief van toepassing tot 1 januari 2013?

Ja, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 april 2013 geldt de loonnorm vanaf 1 januari 2013. Het is bijgevolg aangewezen dat u als werkgever de naleving van de loonnorm in uw bedrijf nagaat om te vermijden dat er enige overschrijding zou zijn.

Zullen er intensievere controles zijn?

Gelet op het economische en politieke klimaat, wordt het verwacht dat er intensiever gecontroleerd zal worden. De regering zou op deze manier inderdaad kunnen proberen om geld te verzamelen door overtredende werkgevers te veroordelen tot geldboetes.

De Minister van Werk heeft reeds gewaarschuwd dat ze zou weigeren om sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend te verklaren indien deze de loonnorm niet zouden naleven.

Wij raden u als werkgever dan ook aan om regelmatig de naleving van de loonnorm binnen uw bedrijf na te gaan, om elke loonsverhoging ten gevolge van een aan een personeelslid toegekende promotie te documenteren en het bestaan van eigen barema's in een schriftelijk document op te nemen, welke in voorkomend geval door de inspectiediensten gebruikt kan worden.

dotted_texture