20/03/13

Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door particulieren : huidige (vaak voordelige) belastingregime blijft behouden

De recent ingevoerde heffing op aandelenmeerwaarden in de vennootschapsbelasting (cf. onze e-zine van 14 maart 2013), wijzigt het huidige belastingregime van meerwaarden op aandelen voor particulieren niet.

Meerwaarden op aandelen die in het kader van een beroepsactiviteit worden behaald, worden principieel belast als gewone beroepsinkomsten tegen het normale (progressieve) belastingtarief. Opmerkelijk is wel dat de belastingadministratie deze bepaling in principe voornamelijk toepast op aandelen die als een (bijkomende) vorm van bezoldiging of als professionele winst worden behaald en slechts zelden poogt een particulier te belasten op meerwaarden op aandelen die hij reeds geruime tijd in zijn bezit heeft, zelfs indien deze aandelen kapitaal vertegenwoordigen van een onderneming waarin deze persoon ook beroepsmatig actief is, bijvoorbeeld als CEO of bedrijfsleider.

De algemene regel voor in de privé-sfeer gerealiseerde meerwaarden is dat deze volledig onbelast blijven indien ze voortvloeien uit "normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen" (art. 90, 1° en 9°, eerste streepje WIB).

De wet zelf geeft geen definitie of reikt geen criteria aan van wat onder "normale verrichtingen" dient verstaan te worden. De rechtspraak lijkt aan een aantal criteria een groot belang te hechten om uit te maken of een verrichting al dan niet binnen het kader van "normale verrichtingen" thuishoort: belang van de verrichting, herhaald karakter (of niet), financieringswijze, enz.

Op de regel dat in de privé-sfeer gerealiseerde meerwaarden in beginsel van een volledige belastingvrijstelling kunnen genieten, bestaat evenwel een uitzondering, en dit wanneer het gaat om meerwaarden gerealiseerd op aandelen die een "aanmerkelijk belang" - zijnde meer dan 25% van het aandelenkapitaal - in een Belgische vennootschap vertegenwoordigen, en die worden overgedragen aan een verkrijger buiten de Europese Economische Ruimte (artikel 90, 9°, tweede streepje WIB). Dergelijke meerwaarden worden belast aan 16,5%.

Meerwaarden die buiten het kader van "normale verrichtingen" vallen, zijn belast als "speculatieve meerwaarden" tegen het afzonderlijk tarief van 33%.

Ook op deze regel bestaat een uitzondering, met name voor zogenaamde "ruilmeerwaarden", die gerealiseerd worden bij een fusie, splitsing of inbreng van aandelen in een Belgische of intra-Europese vennootschap en mits een aantal voorwaarden vervuld zijn (ondermeer dat de transactie niet als hoofddoel belastingfraude of -ontwijking heeft). Dergelijke meerwaarden worden volledig vrijgesteld, zij het slechts tijdelijk (en dit zolang de belastingplichtige de aandelen in zijn bezit houdt).

dotted_texture