30/12/22

Zaterdag blijft dan toch ook na 31 december 2022 een “werkdag”

In een eerder artikel hadden we aangekondigd dat - door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek - zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet langer beschouwd zou worden als een werkdag, voor zover het gaat om de berekening van (drie) werkdagen zoals voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze wijziging is nu op de valreep teruggedraaid door de wet van 26 december 2022. Zaterdag blijft dus toch een werkdag.

Als men vanaf 1 januari 2023 een termijn uitgedrukt in werkdagen moet berekenen, geldt dat zaterdag in principe niet langer als een werkdag zal worden beschouwd. Dit is een gevolg van een wijziging van het Burgerlijk Wetboek die op 1 januari 2023 van toepassing wordt. Het was echter meteen duidelijk dat deze wijziging een belangrijke impact zou hebben op het arbeidsrecht, met name omdat in het arbeidsrecht algemeen aanvaard is dat ook zaterdag een werkdag is wanneer een termijn uitgedrukt in werkdagen berekend moet worden.

In zijn advies nr. 2325 van 16 november 2022 had de Nationale Arbeidsraad (NAR) een lans gebroken om – voor wat betreft het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand – zaterdag verder als een werkdag te beschouwen. Een afwijking van deze principiële regel die geïntegreerd is in de praktijk, zou voor veel problemen en onduidelijkheid zorgen op het terrein.

De wetgever is ingegaan op deze oproep van de Nationale Arbeidsraad. De wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel I.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand voorziet dat de bepaling van het Burgerlijk Wetboek die zaterdag niet langer als een werkdag beschouwt, niet van toepassing is op de regelgeving inzake de arbeidsverhouding, de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Deze wet is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 januari 2023.

Het gevolg hiervan is dat in het arbeidsrecht alles bij het oude blijft: wanneer in het arbeidsrecht een termijn uitgedrukt in werkdagen berekend moet worden, moet zaterdag mee als een werkdag beschouwd worden. Enkel zon- en feestdagen tellen niet mee. Dit betekent dus dat - als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een (te presteren) opzeggingstermijn en het de bedoeling is om de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan - de aangetekende opzeggingsbrief ten laatste op woensdag verstuurd moet worden (in een week zonder feestdagen). Ook in het kader van een ontslag om dringende reden zal - zoals nu al het geval is - rekening gehouden moeten worden met het feit dat ook zaterdag een werkdag is. Als de werkgever, bijvoorbeeld, op donderdag kennis krijgt van een zwaarwichtige tekortkoming, zal hij al ten laatste de daaropvolgende maandag moeten overgaan tot ontslag om dringende reden (in een week zonder feestdagen).

dotted_texture