24/06/22

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: aankondiging van 4 belangrijke maatregelen

Op 10 juni 2022 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende een aantal maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer.

Eerste maatregel: vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid

De huidige reglementering voorziet in de overlegging van een geneeskundig getuigschrift vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid op eenvoudig verzoek van de werkgever of indien het arbeidsreglement dit voorschrijft.

Om overbelasting van de huisartsen te voorkomen, maar ook om de terugbetaling van onnodige medische consultaties te vermijden, is de regering van plan werknemers vrij te stellen van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Vanaf de tweede dag kan een geneeskundig getuigschrift worden geëist.

Deze vrijstelling is echter onderworpen aan de volgende beperkingen:

  • De vrijstelling zou niet gelden voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Het begrip onderneming en de berekeningswijze van het aantal werknemers moeten nog worden verduidelijkt.
  • De vrijstelling zou beperkt zijn tot 3 kalenderdagen per jaar.

Als deze maatregel in werking treedt, zal zij waarschijnlijk wijzigingen in de arbeidsreglementen of het intern beleid van de betrokken ondernemingen vereisen, behalve voor de ondernemingen die reeds met een dergelijke vrijstelling hebben ingestemd.

Tweede maatregel: beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht zal worden losgekoppeld van het re-integratietraject

De tweede maatregel betreft medische overmacht en het re-integratietraject (RIT). Gezien de vaststelling dat het RIT zowel door werknemers als door werkgevers vaak werd gebruikt om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te laten vaststellen wegens medische overmacht en niet met het oog op de daadwerkelijke re-integratie van de werknemer in de onderneming, stelt de regering nu voor de twee procedures te splitsen en te vereenvoudigen om de doeltreffendheid ervan te garanderen. Volgens advies nr. 247 van 22 april 2022 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het ontwerp van koninklijk besluit zou het ontwerp met name de volgende maatregelen omvatten:

  • Het RIT zal worden vereenvoudigd waarbij de mogelijke beslissingen zouden worden teruggebracht van 5 naar 3 en zou eerder kunnen ingaan.
  • Wat medische overmacht betreft, deze zou kunnen worden ingeroepen ten aanzien van werknemers die na 9 maanden arbeidsongeschiktheid definitief arbeidsongeschikt zijn. Het is de arbeidsarts die zal vaststellen of de werknemer al dan niet definitief ongeschikt is voor zijn overeengekomen werk. Dezelfde beroepsprocedure als bij het RIT zal mogelijk zijn.

Nadere bijzonderheden moeten nog meegedeeld worden over de wijze waarop deze procedure zal worden toegepast en hoe zij zich kan verhouden tot het re-integratietraject.

Derde en vierde maatregel: De gedeeltelijke werkhervatting zal worden vergemakkelijkt door twee nieuwe modaliteiten

De derde en vierde maatregel beogen de gedeeltelijke werkhervatting waarvoor de adviserend arts van het ziekenfonds toestemming heeft verleend, te bevorderen door bepaalde verplichtingen te beperken:

  • Het zal nu mogelijk zijn om minder dan 3 uur per dag prestaties te verlenen (minimumgrens van de werkduur).
  • Het gegarandeerd loon wordt geneutraliseerd in geval van een nieuwe arbeidsongeschiktheid na een periode van gedeeltelijke werkhervatting.

Deze maatregelen moeten nog voorkomen voor de Raad van State en voor wat betreft de vrijstelling van medisch getuigschrift voor de kamer van volksvertegenwoordigers.

De Employment & Benefits praktijkgroep van Strelia volgt de ontwikkelingen op dit vlak op de voet. Wij zullen u op de hoogte houden van de inwerkingtreding van deze maatregelen of van eventuele latere wijzigingen en verduidelijkingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u de komende nieuwe maatregelen proactief bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team.

Herman Craeninckx - Partner
 Stefanie Tack - Partner
Pauline Van Parys - Senior Associate

dotted_texture