20/05/22

Update gunstregime voor expats

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten, zoals vastgelegd in de programmawet van 27 december 2021 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers (zie hier). 

De FOD Financiën heeft op 6 mei 2022 haar commentaar gepubliceerd over deze nieuwe regels.  De principes, voorwaarden en de procedure van het bijzondere belastingstelsels worden nogmaals toegelicht. De commentaar bevat geen nieuwigheden en is vooral een herneming van de inzichten die al volgden uit de memorie van toelichting en de wet. 

De commentaar is wel interessant, omdat de FOD een aantal voorbeelden geeft om een en ander te verduidelijken en te concretiseren. Verder wordt verwezen naar de KB’s die zijn opgesteld en/of in werking zijn getreden.  Zo is er bijvoorbeeld het KB van 5 maart 2022 dat bepaalt welke gegevens en vermeldingen het aanvraagformulier moet bevatten voor het gunstregime. Dit KB wordt als bijlage bij de commentaar toegevoegd. 

Ook de RSZ heeft haar standpunt gepubliceerd over de regeling van de onkostenvergoeding. De RSZ volgt het standpunt van de FOD Financiën en aanvaardt dat de reële en uitzonderlijke kosten en de forfaitaire kosten (beperkt tot 30%, absoluut max. 90.000 EUR) vrijgesteld zijn van sociale bijdragen als aan alle voorwaarden is voldaan (zie onze vorige e-zine). Hiervoor moet het artikel 19 van KB 28 november 1969 nog worden aangepast. Bijgevolg is dit standpunt nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en ondertekening van het KB.  Het bedrag van de kostenvergoeding moet niet op de DmfA vermeld worden. Wel is het verplicht om de personen op wie het bijzonder belastingstelsel van toepassing is in de DmfA aan te duiden met een specifieke statuutcode (nl. FE). 

dotted_texture