16/05/12

Verhoogde sociale zekerheidsbijdragen bij werkloosheid met bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen bij andere sociale zek…

Liedekerke Headlines Labour & Employment

In een vorige Headlines bespraken we reeds de maatregelen in de strijd tegen het niet-naleven van de verplichtingen inzake deeltijdse arbeid die zijn opgenomen in de Programmawet van 29 maart 2012, die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Door deze Programmawet gelden echter ook de nieuwe percentages voor de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgever verschuldigd is in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (afgekort "SWT", het vroegere brugpensioen), op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit.

De nieuwe percentages zijn van toepassing voor ontslagen die werden gegeven na 28 november 2011 teneinde het SWT te laten ingaan vanaf 1 april 2012 of later. Deze nieuwe percentages zijn de volgende:

Leeftijd van de werknemer bij aanvang SWT Werkgeversbijdrage RSZ
<52 jaar 100 %
≥52 jaar en < 55 jaar 95 %
≥55 jaar en < 58 jaar 85 %
≥58 jaar en < 60 jaar 55 %
60 jaar of ouder 25 %

Voor ondernemingen in moeilijkheden gelden nog steeds afwijkende (lagere) percentages.

Ook voor de lopende SWT's (zowel "oude" stelsels (brugpensioenen ingegaan vóór 1 april 2010) als deze ingegaan vanaf 1 april 2010) is er vanaf 1 januari 2012 een verhoging van de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid, maar deze is minder ingrijpend. Deze percentages stijgen met 10 %. In tegenstelling tot vóór de inwerkingtreding van de Programmawet, dalen de toepasselijke percentages ook voor SWT's die vanaf 1 april 2010 zijn ingegaan naargelang de leeftijd van de werkloze met bedrijfstoeslag stijgt, net zoals bij de "oude" stelsels reeds het geval was.

De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die verschuldigd zijn op een aantal andere aanvullingen op sociale zekerheidsuitkeringen die de werkgever betaalt (vb. in het kader van tijdskrediet) worden ook verhoogd. Het minimumpercentage hiervan bedraagt nu 38,82 % (tegenover minimum 32,25 % vóór 1 januari 2012).

De werknemersinhoudingen op de aanvullende vergoedingen wijzigen niet.

Onder de nieuwe regeling blijft het nog steeds mogelijk om aan ex-werknemers een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering vrij van RSZ te betalen, op voorwaarde dat de begunstigde de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt op het ogenblik van de eerste betaling van deze aanvullende vergoeding.

dotted_texture