15/03/12

Advertentieplicht en het EPC

Richtlijnen van het VEA …

In Art. 11.2.1, §3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011, is voorzien :

“Elke verkoper of verhuurder, alsook zijn lasthebber of gevolmachtigde, vermeldt het op het energieprestatiecertificaat vermelde kengetal alsmede de unieke code van het Energieprestatiecertificaat of het adres van het gebouw in alle commerciële advertenties die hij maakt voor de verkoop of verhuur van een gebouw, dat conform §1 over een energieprestatiecertificaat dient te beschikken. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende de vorm van deze publiciteit.”.

Kengetal, adres of unieke code moeten gepubliceerd worden in alle commerciële publiciteit.

Onder commerciële publiciteit wordt verstaan :

 •   advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders ;
 •   advertenties op TV en op radio ;
 •   advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings ;
 •   aankondigingen op affiches omtrent openbare verkoop ;
 •   bekendmakingen in de etalages van makelaars ;
 •   informatie op beurzen.

De voormelde informatie (kengetal en het adres of de unieke code) dienen daarentegen niet gepubliceerd worden op de (kleine) panelen aan de woning zelf waarop enkel een verwijzing naar het immokantoor is voorzien hetzij op een kleine raamaffiche met de loutere vermelding te koop/te huur. In kleine zoekertjes (zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen) in gedrukte media volstaat het om enkel het EPC-kengetal te publiceren.

Uiteraard zijn er specifieke situaties, en het VEA schrijft hierover als volgt voor :

 •  Woningen waarvoor geen EPC vereist is

Voor woningen waarvoor geen EPC bij verkoop of verhuur vereist is, bijvoorbeeld voor onbewoonbaar verklaarde woningen, is het uiteraard onmogelijk om de voormelde informatie weer te geven.

In de advertentie zal men opteren om ofwel niets te vermelden ofwel EPC / en Ref EPC /. In geen geval mag EPC 0 worden vermeld.

 •  Nieuwbouwwoningen waarvoor het EPC bouw nog niet werd opgemaakt

Voor Nieuwbouwwoningen waarvoor een stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd na 1 januari 2006, zou het evident moeten zijn dat zij voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Voor deze woningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-aangifte elektronisch worden ingediend door de verslaggever. Samen met de EPB-aangifte wordt het EPC bij bouw afgeleverd. Dit EPC bij bouw mag gedurende de geldigheid gebruikt worden om te voldoen aan de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij de verkoop en de verhuur van residentiële gebouwen.

Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden in een periode waarbinnen het EPC nog niet beschikbaar is.

 •  Verkoop op plan

Ook bij verkoop op plan is dus nog geen EPC bij bouw beschikbaar en bijgevolg kan het kengetal en de unieke code niet gepubliceerd worden in de advertenties.

 •  Appartementen

In geval meerdere wooneenheden te koop of te huur staan, moet duidelijk aangegeven worden welke score bij welk appartement hoort.

 •  Voor woningen die reeds te koop stonden vóór 1/1/2012 geldt vanaf 1/1/2012 ook de advertentieverplichting van het kengetal en adres / unieke score, de regelgeving geldt dan ook onmiddellijk op alle toepassingsgevallen.

Indien de eigenaar zelf zijn woning of appartement verkoopt of verhuurt, moet hij bij het adverteren het kengetal en adres / unieke code vermelden. Indien de eigenaar beroep doet op een gevolmachtigde (vastgoedmakelaar, notaris, … ) dan is de gevolmachtigde verantwoordelijk om het kengetal en adres / unieke code te vermelden bij de publiciteit.

In Art. 13.4.10, §3/1. van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011, lezen wij, voor wat betreft de handhaving van deze verplichting,

Ҥ3/1 Als bij de controle blijkt dat voor een te koop of te huur gesteld gebouw waarvoor een energieprestatiecertificaat beschikbaar dient te zijn, het kengetal, het adres van het gebouw of de unieke code van het energieprestatiecertificaat niet worden vermeld in de publiciteit die wordt gemaakt, of indien het vermelde kengetal, het vermelde adres van het gebouw of de vermelde unieke code van het energieprestatiecertificaat niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan het Vlaams Energieagentschap de eigenaar of gebruiker een administratieve geldboete opleggen, die niet lager mag zijn dan 500 euro, noch hoger dan 5.000 euro, afhankelijk van het type gebouw, het beschermd volume of de bruikbare vloeroppervlakte.

In afwijking van het eerste lid legt het Vlaams Energieagentschap de sanctie, vermeld in het eerste lid, op aan de lasthebber of gevolmachtigde in het geval de eigenaar of gebruiker gebruikmaakte van deze lasthebber of gevolmachtigde in het kader van het te koop of te huur stellen van het gebouw.

Die administratieve geldboete kan voor de eigenaar of gebruiker niet worden gecumuleerd met de sanctie, vermeld in paragraaf 2 of 3.” ;

De eigenaar riskeerde al langer een sanctie indien geen EPC aanwezig is.

Nieuw is dat er nu ook een sanctie is voorzien indien er niet aan de advertentieverplichting van het kengetal en adres / unieke code wordt voldaan.

Indien er geen (correcte) vermelding is van het kengetal en adres of unieke code riskeert ofwel de eigenaar eveneens een boete indien hij zelf zjjn woning te koop / te huur aanbiedt, ofwel de gevolmachtigde (notaris, immo) indien de woning via de gevolmachtigde te koop of te huur wordt gesteld.

Men zou hieraan kunnen vastkoppelen dat het kengetal vermeld op het EPC met de tijd vermoed kan worden van een doorslaggevend element te zijn bij de koop van een onroerend goed, met alle burgerrechtelijke implicaties van dien (ontbinding koop wegens gebrekkig nakomen van informatieverschaffing, …).

dotted_texture