05/03/12

Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de beroepsloopbaan

Liedekerke Headlines Labour & Employment

Werknemers die hun beroepsloopbaan starten (bijv. schoolverlaters) of na verloop van tijd (bijv. na een periode van activiteit als zelfstandige) hervatten, hebben momenteel in het eerste jaar van de tewerkstelling geen recht op vakantie. Hierin zal verandering komen door het systeem van de aanvullende vakantie.

In België bestaat sinds lange tijd een - door buitenlandse werkgevers vaak als ingewikkeld ervaren - systeem waarbij werknemers door te werken in een bepaald jaar (het vakantiedienstjaar) rechten opbouwen op vakantiedagen en vakantiegeld in het daarop volgende jaar (het vakantiejaar). Dit systeem heeft als gevolg dat wie in de loop van 2012 begint te werken, pas voor het eerst recht heeft op vakantie in 2013. Hetzelfde geldt voor wie in 2012 terug als werknemer aan de slag gaat na een periode waarin er niet als werknemer gewerkt werd.

De Europese arbeidstijdrichtlijn 2003/88 legt de lidstaten echter op om de nodige maatregelen te treffen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken zou worden toegekend. Aangezien de bestaande Belgische wetgeving geen recht op vakantie voorziet in het eerste jaar van de tewerkstelling of bij hervatting van de activiteit als werknemer, dient de wetgever actie te ondernemen.

In het ontwerp van Programmawet (I) wordt daarom voorzien in een systeem van "aanvullende vakantie". Per periode van drie maanden activiteit gedurende het kalenderjaar van het begin van de activiteit als werknemer of de activiteitshervatting, zal de werknemer een week aanvullende vakantie verwerven. De werknemer zal recht hebben op een bedrag gelijk aan zijn normale loon tijdens deze week vakantie. Volgens het ontwerp van Programmawet zal dit "vakantiegeld" gefinancierd worden door een aftrek van het wettelijk vakantiegeld dat niet overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen. Dit zou inhouden dat de loondoorbetaling tijdens het opnemen van aanvullende vakantie gecompenseerd zal worden met het dubbel vakantiegeld en/of (een gedeelte van?) het vertrekvakantiegeld.

Op dit ogenblik is het echter nog onduidelijk hoe deze verrekening zal gebeuren. Het ontwerp van Programmawet voorziet dat de wijze waarop de verrekening zal gebeuren, het bedrag en de duur ervan en meer algemeen ook de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van het systeem van de aanvullende vakantie bij KB geregeld zullen worden. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

dotted_texture