Detachering van werknemers
29/07/2020

Te respecteren formaliteiten: gemotiveerde kennisgeving 

Zoals aangekondigd in onze vorige newsflash van 2 juni 2020 zijn er vanaf 30 juli 2020 nieuwe regels voor de detachering van werknemers van toepassing. Het Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers schrijft voor welke formaliteiten moeten worden vervuld om voor een bijkomende termijn van 6 maanden uitgezonderd te zijn van de toepassing van het uitgebreider pakket van Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vanaf 30 juli 2020 moet de buitenlandse werkgever na het verloop van een initiële detacheringsperiode van 12 maanden een uitgebreider pakket van Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden naleven voor de op het Belgische grondgebied gedetacheerde werknemers.

 

Wel kan de werkgever mits een gemotiveerde kennisgeving gedurende 6 bijkomende maanden uitgezonderd zijn van de verplichting om het uitgebreider pakket toe te passen.

 

De werkgever of diens lasthebber moet hiertoe een gemotiveerde kennisgeving richten aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO en dit binnen de volgende termijnen:

  • voor het einde van de twaalfde maand van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer; of
  • op 30 juli 2020 (!) indien de detachering op 30 juli 2020 reeds langer dan twaalf maanden duurt, doch minder dan achttien maanden.

 

De wijze waarop de gemotiveerde kennisgeving moet worden gedaan, is afhankelijk van de situatie van de gedetacheerde werknemer:

  • Onderworpen aan de Limosa meldingsplicht: via een elektronisch formulier beschikbaar op de website van de FOD WASO
  • Vrijgesteld van de Limosa meldingsplicht: via een e-mail aan SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be

Deze e-mail moet de volgende informatie bevatten:

  • de identificatiegegevens van de werkgever: naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon; naam, voornaam, geboortedatum en adres van de natuurlijke persoon of eenvoudigweg het Belgisch ondernemings- of sociaal zekerheidsnummer;
  • [de identificatiegegevens van de lasthebber: naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon; naam, voornaam, geboortedatum en adres van de natuurlijke persoon of eenvoudigweg het Belgisch ondernemings- of sociaal zekerheidsnummer];
  • de identificatiegegevens van de betrokken gedetacheerde werknemer(s): naam, voornaam en geboortedatum of eenvoudigweg het INSZ nummer;
  • de datum waarop de detachering van de betrokken werknemer(s) twaalf maanden overschrijdt;
  • de redenen waarvoor de tijdelijke niet-toepassing van het uitgebreidere pakket ter kennis brengt.

Voor het invullen van het elektronisch formulier zal naast de identificatiegegevens van de werkgever en diens lasthebber en de motivering eveneens het nummer vermeld op het L1 meldingsbewijs vereist zijn.

Opgelet, deze gemotiveerde kennisgeving creëert geen vrijstelling van de Limosa meldingsplicht. Een verlenging van de Limosa melding blijft in voorkomend geval dus vereist.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit va...

Read more

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck...

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe? Read more

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt...
05/01/2021

Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van...

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​ Read more

ECJ rules: the posted workers directive is applicable to international road transport
30/12/2020

In a recent judgment in case no. C-815/18, the European Court of Justice (ECJ) ruled that international road transport fal...

Read more

LexGO Network