Legal Learning logo

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar on demand bespreekt mr. Ann Witters de zeer actuele problematiek van arbeidstijd en rusttijden. Onder arbeidsduur wordt verstaan, de tijd gedurende welke de werknemer ter beschikking is van de werkgever (m.a.w. wanneer hij onder diens gezag staat) en waarover hij/zij niet vrij kan beschikken. Die arbeidstijd kan aanzienlijker zijn dan de periodes gedurende welke de arbeidsprestaties werkelijk werden geleverd, men denke maar aan een wachtdienst. Op 11 november 2021 oordeelde het Hof van Justitie nog dat de door een oproepbare Ierse brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moest zijn en waarin hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefende in die concrete situatie geen arbeidstijd was. Ook de realiteit van telewerk in het licht van de Corona-crisis leidt tot een aantal vragen inzake arbeidstijd.

Tijdens deze webinar on demand wordt daarom geen algemeen overzicht gegeven van de volledige regelgeving inzake arbeidstijd, maar worden vijf concrete probleemstellingen nader geanalyseerd en tips gegeven voor de praktijk.

DOCENT

 •  Mr. Ann Witters, advocaat-vennoot AW-LAW

DATUM OPNAME

 • 18/02/2022

INHOUD

Wacht- en oproepdiensten

 • Volgens het Hof van Justitie is het begrip „arbeidstijd” van toepassing op alle perioden van oproepdienst (inclusief die waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn) waarbij de verplichtingen die hem worden opgelegd van dien aard zijn dat zij een objectieve en aanzienlijke impact hebben op zijn mogelijkheden om tijdens die perioden de tijd waarin geen beroepswerkzaamheden van hem worden verlangd, vrij in te vullen en aan zijn eigen interessen te besteden.
 • Op 11 november 2021 oordeelde het Hof van Justitie aldus dat de door een oproepbare brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn en waarin hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in die concrete situatie geen arbeidstijd is.
 • Tot welke conclusies leidt die rechtspraak van het Hof van Justitie?

Verplaatsingen

 • Wat zijn verplaatsingen: bvb. bij wisselende plaatsingen van tewerkstelling op dezelfde dag, verplaatsingen tussen klanten?
 • Hoe moeten professionele verplaatsingen worden vergoed? Bepaalde sectoren voorzien mobiliteitsvergoedingen, maar wat als er geen specifieke regeling is voorzien?

Thuis- of telewerk

 • Huisarbeiders zijn uitgesloten van de wettelijke beperkingen inzake arbeidsduur. De CAO nr. 85, de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk en de CAO nr. 149 inzake structureel, occasioneel en corona telewerk zijn op dat punt minder duidelijk.
 • Op 5 oktober 2020 deed het Hof van Cassatie bovendien uitspraak over de discussie omtrent het verschil tussen huisarbeid en telewerk.
 • Vallen telewerkers onder de wettelijke beperkingen inzake arbeidsduur?
 • En hoe kan de werkgever dit controleren? Controle via een webcam lijkt alvast uitgesloten (schending van de privacy), maar welke alternatieven zijn wel mogelijk voor de werkgever?

Overuren

 • De Belgische Arbeidswetgeving voorziet niet in een algemene wettelijke verplichting om te voorzien in een systeem van tijdsregistratie.
 • Het Hof van Justitie oordeelde evenwel op 14 mei 2019 dat Lidstaten die geen systeem van registratie van dagelijkse arbeidstijd voor iedere werknemer opleggen, de Arbeidsduurrichtlijn schenden, wat tot gevolg had dat het Arbeidshof te Brussel op 22 mei 2020 oordeelde dat een werkgever gevorderde overuren moest betalen, dit ten gevolge het ontbreken van een tijdsregistratiesysteem.
 • Welke lessen dienen hieruit getrokken te worden?

Werknemers met een leidingge

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Développer une pratique en finance durable

13 Juin

Formation
ABILWAYS logo

Développer une pratique en finance durable

23 Sept.

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture