Jurist financiële dienst

Jurist financiële dienst
Région: Balen
Secteur d'activité: Secteur Public
Contrat: Durée indéterminée (Temps plein)

Description de la société

Balen is een gemeente in de provincie Antwerpen


De afdeling financiën van de gemeente Balen is op zoek naar een jurist (voltijds - contractueel - onbepaalde duur - niveau A1a). Met mogelijkheid om max. 20 jaar relevante ervaring in te brengen voor geldelijke anciënniteit (knelpuntberoep).

Heb jij een diploma rechten op zak en wil je de rechterhand worden van onze financieel directeur? Heb je zin om onze organisatie dossierinhoudelijk te ondersteunen met de nadruk op allerhande juridische aspecten gerelateerd aan onze financiële dienst? Zie je het zitten om een klein team van medewerkers aan te sturen? Stel je dan kandidaat voor deze functie en misschien word jij onze nieuwe collega!

Doel van de functie

Je bent de rechterhand van de financieel directeur, en ondersteunt hem/haar dossierinhoudelijk met de nadruk op de juridische aspecten gerelateerd aan de dienst (overheidsopdrachten, (belasting)reglementen, …).

Je leidt en coördineert het luik aankopen en belastingen van de dienst financiën, en rapporteert hierover aan de financieel directeur.

Kernresultaatsgebieden

1. Juridisch en dossierinhoudelijk ondersteunen van de financieel directeur

 • Algemene opvolging van de wetgeving die van belang is voor de financiele dienst van het lokaal bestuur Balen, en de financieel directeur hierover informeren
 • Ondersteuning van de financieel directeur bij de behandeling van dossiers en opstellen van adviezen, inzonderheid wat betreft het juridische aspect
 • Vanuit    de    financiele     dienst    relevante    bijdragen     leveren    tot     het    ontwikkelen, implementeren en opvolgen van interne controleprocedures (organisatiebeheersing)
 • Opmaak van diverse retributie-, belasting-, subsidie- en andere reglementen en de correcte toepassing ervan bewaken
 • De financieel directeur concreet bijstaan in o.a. volgende taken:
  • De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en het OCMW met budgettaire en financiële impact
  • Het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet fiscale ontvangsten en het verlenen van de kwijting
  • Opmaak van de jaarrekening
  • Het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering
  • Het verzorgen van financiele analyse en financiele beleidsadvisering
  • Het thesauriebeheer, met inbegrip van de toepassing van de bepalingen daarover in het organisatiebeheersingssysteem
 • Rapporteren aan de financieel directeur inzake taakuitvoering, voortgang van projecten, ...

2. Coördineren van de aankoopdienst en de dienst belastingen om de optimale werking ervan te waarborgen

 • Coördinatie van alle taken en aspecten met betrekking tot deze diensten, zodat de werking ervan efficient georganiseerd is en de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden
 • Procedures uitwerken voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen de diensten
 • Visievorming met betrekking tot de diensten en van daaruit beleidsadviezen formuleren
 • lnstaan voor de uitvoering van de door het bestuur genomen beslissingen
 • Blijvend opvolgen van wetgeving en regelgeving noodzakelijk om de diensten te kunnen leiden
 • Rapporteren aan de financieel directeur inzake de werking van de aankoopdienst en de dienst belastingen

3. Leiden van de aankoopdienst en de dienst belastingen teneinde via gemotiveerde en gedreven personeelsleden de vooropgestelde doelstellingen van de dienst en het lokaal bestuur te bereiken

 • Het personeel van de dienst leiden, coachen, motiveren en waar nodig bijsturen volgens de principes en de richtlijnen van het personeelsbeleid, inclusief het houden van feedbackgesprekken en indien nodig gesprekken kaderend binnen de evaluatiecyclus van het personeel
 • Dienstoverleg organiseren
 • Waar mogelijk en nodig overnemen van taken bij afwezigheid van medewerkers

4. Verschaffen van diverse inlichtingen aan burgers, cliënten en diensten (intern en extern) in het kader van een correcte en klantvriendelijke dienstverlening.

Tevens aanwezig zijn op de vergaderingen van het schepencollege, vast bureau en de raden alsook interne werkgroepen van het lokaal bestuur Balen indien gevraagd.

5. Opbouwen van een netwerk met het oog op een permanente optimalisatie van de eigen werkzaamheden en deze van je dienst.

6. Vervullen van diverse taken en opdrachten

 • Bereid zijn om te fungeren als waarnemend of plaatsvervangend financieel directeur indien daartoe aangeduid door de bevoegde organen van het bestuur conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur
 • Bijkomende taken en opdrachten op verzoek van de financieel directeur verrichten

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma Rechten (alle afstudeerrichtingen)
 • Je slaagt in de selectieprocedure

Onze troeven

 • Systeem van flexibele uurroosters. Voltijdse medewerkers dienen gemiddeld 38u op weekbasis te presteren, binnen volgende uren: maandag-vrijdag 6u-22u.
 • Een voltijdse medewerker mag één dag per week of twee halve dagen per week thuiswerken.
 • Interessante verlofregeling: Een voltijdse contractuele medewerker heeft recht op 31 dagen jaarlijkse vakantie volgens het stelsel van de publieke sector. Ook feestdagen die in het weekend vallen, worden toegevoegd aan het contingent van vrij te kiezen dagen jaarlijkse vakantie. 
 • Een voltijds contractueel personeelslid op A1a-niveau (gehuwd met haardvergoeding), zonder geldelijke anciënniteit, heeft recht op een geïndexeerde bruto maandwedde van 3.641,48 euro. Als je relevante beroepservaring hebt, kan je maximum 20 jaar ervaring inbrengen voor de geldelijke anciënniteit (knelpuntberoep), waardoor je bruto maandwedde verder kan toenemen. Wil je zelf informatieve simulaties maken op basis van je persoonlijke gegevens, dan kan je dit doen op de website van Stad Antwerpen (de functie waarvoor je een loonsimulatie wenst te doen is een functie op niveau A1a).
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Ecocheques ter waarde van 200 euro
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Toelages op basis van het reglement sociale dienst (bv. Sinterklaaspremie, anciënniteitstoelage,...)
 • Mogelijkheid tot fietslease

Interesse?

Stel je kandidaat uiterlijk 21 april 2023. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Google Maps
Google Maps