Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

1. Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers
 
Een werknemer die erkend mantelzorger is, kan mantelzorgverlof opnemen (zie SoCompact nr. 27-36-2019).
 
Mantelzorgverlof is één van de vier thematische verloven naast het ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof voor medische bijstand.
 
De werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een door de RVA betaalde uitkering. Die uitkering is gelijk aan de uitkering bij verlof voor medische bijstand (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021nr. 4121).
 
In tegenstelling tot de werknemer die één van de drie andere thematische verloven opnam, kon een werknemer die mantelzorgverlof opnam, tot nog toe geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie naast de federale onderbrekingsuitkering.
 
Het hieronder vermelde besluit van de Vlaamse regering, brengt hier verandering in. Met ingang van 1 september 2020 heeft een werknemer uit de privésector (inclusief social profit) die mantelzorgverlof opneemt en die tewerkgesteld is in het Vlaams Gewest ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Die premie komt bovenop de door de RVA betaalde uitkering. De bedragen van de Vlaamse aanmoedigingspremie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid (zie website Vlaamse overheid).
 
De werknemer tewerkgesteld in de Vlaamse gezondheids-en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt of in de Vlaamse socioculturele sector, komt ook in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als hij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt.
 
In principe kan de aanmoedigingspremie, aan werknemers uit de privésector, met een terugwerkende kracht van maximum zes maanden, voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag tot het bekomen van de premie wordt ingediend, worden toegekend. In afwijking hiervan kan de premie voor een mantelzorgverlof dat begonnen is tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 toegekend worden met een terugwerkende kracht van negen maanden vóór de maand waarin de aanvraag wordt ingediend.
 
2. Bijdrageverminderingen voor de werkgevers uit de evenementensector, de reissector en de hotelsector
 
Ter ondersteuning van de werkgevers uit de evenementensector, de reissector en de hotelsector die zwaar getroffen zijn door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, werden drie nieuwe bijdrageverminderingen in het leven geroepen.

Hieronder een uiterst beknopt schematisch overzicht van de drie bijdrageverminderingen waarop (bepaalde categorieën van) werkgevers uit de beoogde sectoren (onder bepaalde strikte voorwaarden) aanspraak kunnen maken:
 

Beoogde sector

Beoogde kwartalen

Omvang bijdragevermindering

Evenementensector

2de en 3de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers

Reissector (1)

2de en 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor alle werknemers

Hotelsector

2de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers per vestiging

(1) De bijdragevermindering moet aangevraagd worden bij de RSZ uiterlijk op 30 juni 2021 (zie RSZ-instructies).

Auteur: Ester Van Oostveldt.
 

BRON: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers (BS 14 april 2021).

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021).

Voir aussi : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Droit de la sécurité sociale

Derniers articles Droit de la sécurité sociale

Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussel...
13/10/2021

When posting employees to Belgium, foreign employers as well as Belgian host companies must be aware of the employee lendi...

Read more

Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went ...
23/09/2021

The summer of 2021 has proved exceptional in that it produced a surfeit of employment-related measures. A Royal Decree of ...

Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went unnoticed Read more

Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer
09/09/2021

Tijdens de zomer werden verschillende verlofstelsels aangepast. 

Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer Read more

An introduction to social inspections
30/06/2021

The government has made the fight against social dumping and social fraud a priority, resulting in ever-increasing monitor...

An introduction to social inspections Read more

LexGO Network