07/01/12

Luchtvaartveiligheid : veiligheidsscanners

De Commissie stelt nieuwe regels vast betreffende het gebruik van veiligheidsscanners op Europese luchthavens

De Europese Commissie heeft op 14 november 2011 haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een juridisch kader van de Europese Unie met betrekking tot veiligheidsscanners. Deze wetgeving biedt luchthavens en lidstaten die dat wensen de mogelijkheid veiligheidsscanners in te zetten om passagiers te controleren onder operationele en technische voorwaarden.

Diverse gevallen van terreurdreiging, eerst in het Verenigd Koninkrijk, waar een pakket explosieven werd gevonden in een vrachtvliegtuig, en vervolgens in Griekenland, waar de politie een aantal bompakketten onderschepte die waren gericht aan een prominente figuur en verschillende ambassades in Athene, hebben de EU ertoe verplicht maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de nieuwe gevaren die zijn vastgesteld.

Tot nu toe was het gebruik van veiligheidsscanners niet op het Europees niveau wettelijk bepaald.

Daarom waren verschillende nationale operationele procedures en normen van toepassing.

De nieuwe wetgeving biedt als gemeenschappelijk EU-kader lidstaten en luchthavens de mogelijkheid de bestaande veiligheidssystemen te vervangen door veiligheidsscanners. Bovendien zorgt zij voor een uniforme toepassing van veiligheidsvoorschriften op alle luchthavens en verschaft zij strikte en verplichte waarborgen om ervoor te kunnen zorgen dat de grondrechten in acht worden genomen en er geen risico's zijn voor de gezondheid.

Het gebruik van veiligheidsscanners is niet verplicht maar wanneer lidstaten en luchthavens hiertoe besluiten, zullen zij moeten voldoen aan de operationele voorwaarden en prestatienormen die op Europees niveau zijn vastgesteld.

De nieuwe EU-wetgeving voorziet dat het gebruik van veiligheidsscanners alleen toegestaan wordt indien minimumvoorwaarden zijn eerbiedigt zoals bijvoorbeeld: veiligheidsscanners mogen geen beelden opslaan, bewaren, kopiëren, afdrukken of terugzoeken; ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik van beelden is verboden en moet worden voorkomen; de persoon die het beeld analyseert moet zich in een aparte ruimte bevinden en het beeld mag niet worden gekoppeld aan de passagier die werd onderzocht. Passagiers of anderen moeten geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder de controle met een scanner mag worden uitgevoerd. Passagiers krijgen bovendien het recht af te zien van een controle met een scanner en kunnen kiezen voor een andere onderzoeksmethode.

Deze nieuwe wetgeving illustreert dat de bestrijding van terrorisme en veiligheid van de burgerluchtvaart is een van de prioriteiten van het EU beleid geworden.

dotted_texture