09/12/11

Employment : Sociale verkiezingen, dag X-60 nadert met rasse schreden

De zogenaamde pre-electorale fase, zijnde de fase waarin de technische bedrijfseenheid/-heden word(t)(en) vastgesteld en het aantal werknemers, de leidinggevende functies en kaderfuncties worden bepaald, vangt aan op de zogenaamde dag X-60. Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum, valt dag X-60 tussen 9 en 20 december 2011.

In mei 2012 dienen bedrijven met minstens 50 werknemers opnieuw sociale verkiezingen te houden.

Met de voorbereiding van deze verkiezingen dient evenwel reeds veel vroeger te worden gestart, namelijk op de zogenaamde dag X-60. Afhankelijk van de door uw bedrijf gekozen verkiezingsdatum (tussen 7 en 20 mei 2012), valt deze dag X-60 tussen 9 en 20 december 2011.

Op dag X-60 moet de werkgever de volgende informatie verstrekken :

1. De afbakening van wat volgens de werkgever dient aangezien te worden als de technische bedrijfseenheid/-heden.

De technische bedrijfseenheid (TBE) wordt bepaald op grond van zogenaamde economische en sociale criteria. In geval van twijfel, primeren deze laatste. Voorbeelden van economische criteria zijn : een afzonderlijke boekhouding, een autonoom dagelijks bestuur, de vrijheid om eigen activiteiten te ontwikkelen, .... Sociale criteria zijn bijvoorbeeld : een autonoom personeelsbeleid, geografische verwijdering, een verschillend loonbeleid, ....

Wanneer er reeds een orgaan werd opgericht, heeft de informatie enkel betrekking op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid.

2. Het aantal personeelsleden per categorie die op dag X-60 in dienst zijn binnen de TBE (arbeiders, bedienden met inbegrip van het leidinggevend- en het kaderpersoneel, jeugdige werknemers).

3. Een lijst met de functies van de kaderleden en, ter informatie, de personen die deze functies uitoefenen.

Dit geldt enkel voor de ondernemingsraad.

4. Een lijst met de functies van het leidinggevend personeel, hun inhoud, en, ter informatie, de personen die deze functies uitoefenen.

Werknemers die behoren tot het leidinggevend personeel zullen geen kandidaat kunnen zijn bij de sociale verkiezingen.

5. De data van dag X (de dag van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt) en dag Y (datum van de verkiezingen).

Tussen dag X-60 en dag X-35 dient er vervolgens overleg plaats te vinden over de bovenvermelde punten tussen de werkgever, enerzijds, en de ondernemingsraad en/of het comité of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, anderzijds.

Op dag X-35 sluit de werkgever de overlegronde af en neemt hij beslissingen over het aantal technische bedrijfseenheden, de functies van het leidinggevend personeel en de kaderfuncties. Tegen deze beslissingen van de werkgever kan uiterlijk tegen dag X-28 door de werknemers, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisatie van kaderleden beroep worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

dotted_texture