09/11/11

Complexe overheidsopdrachten vanaf nu ook via de concurrentie-dialoog

Op 23 september 2011 werden eindelijk de langverwachte regels houdende vaststelling van de procedure van de concurrentiedialoog voor aanbesteding van overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Koninklijk Besluit van 12 september). Dit uitvoeringsbesluit zorgt ervoor dat sinds 28 september 2011 aanbestedende overheden onderworpen aan de regels voor de klassieke sectoren, deze procedure kunnen aanwenden voor de aanbesteding van bepaalde van hun opdrachten.

De concurrentiedialoog is de procedure bij uitstek voor PPS-projecten. De Wet van 15 juni 2006, die deels in werking treedt, geeft aan dat de concurrentiedialoog slechts kan worden gebruikt voor “bijzonder ingewikkelde opdrachten”. Ofschoon deze vorm van aanbesteden reeds, facultatief weliswaar, was voorzien in de Richtlijn 2004/18/EG, heeft men in België dus tot nu moeten wachten voor effectieve toepassing.

De huidige regeling betreft echter (weerom) een tijdelijke regeling in afwachting van de inwerkingtreding van het volledige pakket nieuwe regels inzake overheidsopdrachten.

Verloop van de concurrentiedialoog

Net zoals bij de onderhandelingsprocedure, verloopt de procedure van de concurrentiedialoog in twee fasen.

De aanbestedende overheid zal eerst een aankondiging van de opdracht publiceren en stelt op hetzelfde moment een beschrijvend document op dat evenwel enkel aan de geselecteerden moet worden gecommuniceerd. In de aankondiging worden de eisen inzake selectie aangegeven. In de aankondiging, dan wel in het beschrijvend document, bepaalt de aanbestedende overheid eveneens haar behoeften en eisen en de gunningscriteria. De essentiële elementen uit de aankondiging en het beschrijvend element liggen vast voor de volledige procedure, tenzij een wijziging de mededinging niet zou verstoren of geen discriminerend effect zou hebben.

De geselecteerde kandidaten worden dan toegelaten tot de dialooog. Deze verloopt met elke deelnemer afzonderlijk. De aanbestedende overheid ziet er tijdens de gesprekken op toe dat de gelijke behandeling niet wordt geschaad en dat er geen vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven aan de andere deelnemers. Indien vermeld in de aankondiging of het beschrijvend document, kan de overheid ervoor opteren de dialoog gefaseerd te laten verlopen teneinde het aantal te bespreken oplossingen te verminderen op basis van de gunningscriteria. In de slotfase dient het verminderde aantal evenwel zodanig te zijn dat een daadwerkelijke mededinging kan worden gewaarborgd, uiteraard voor zover er nog voldoende geschikte oplossingen zijn.

De krachtlijnen van het uitvoeringsbesluit

* De concurrentiedialoog kan zowel toegepast worden op opdrachten met een waarde onder als boven de Europese drempels;
* Enkele algemene definities, waaronder deze van aanbestedende overheid, treden in werking voor het gebruik van deze procedure;
* De bestaande gunningsregels inzake informatie, motivering, gelijke behandeling, vertrouwelijkheid, bezwaar e.d. van de Wet van 24 december 1993 worden van toepassing gemaakt op de nieuwe procedure;
* Het uitvoeringsbesluit staat toe dat er wordt afgeweken van de bepalingen van het K.B. van 26 september 1996 houdende vaststelling van de uitvoeringsregels van toepassing op overheidsopdrachten, zij het mits motivatie;

Enkele bedenkingen

* Zoals reeds aangegeven betreft het hier weerom een tijdelijke regeling die op fragmentarische wijze een deel van de nieuwe regelgeving in werking laat treden en de bestaande regeling op bepaalde punten aanpast aan de specifieke noden van de concurrentiedialoog. Ofschoon de mogelijkheid om eindelijk gebruik te kunnen maken van deze procedure voor PPS-projecten en andere complexe opdrachten alleen maar kan worden toegejuicht, zou een definitieve regeling wenselijker zijn geweest;
* De afwijkingsmogelijkheid die wordt voorzien ten aanzien van de uitvoeringsregels gaat verder dan de Algemene Aannemingsvoorwaarden aangezien men verwijst naar het K.B. in zijn totaliteit. Dit zou best ook op deze wijze worden geïnterpreteerd aangezien het K.B. op zich een aantal bepalingen bevat die vaak als hinderpaal worden beschouwd bij complexe en ingewikkelde projecten zoals PPS;
* Aangezien tot op het einde van de procedure er meerdere oplossingen kunnen weerhouden blijven, zal de aanbestedende overheid bij de aanvang van de procedure, zeer goed moeten nadenken over de gunningscriteria (en de weging hiervan) en de compatibiliteit hiervan met verschillende oplossingen.

dotted_texture