18/02/21

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor parking met meer dan 200 plaatse…

 • Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een effectenrapport vereist is bij de aanleg van een parkeerruimte buiten de openbare weg waar 50 tot 400 plaatsen zijn; 
 • Ter herinnering heeft de Ordonnantie een bredere hervorming doorgevoerd van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (het BWRO), hervorming die op 20 april 2019 in werking is getreden;
 • De opdrachtgever dient aldus slechts een milieueffectenstudie te laten uitvoeren indien hij meer dan 400 parkeerplaatsen wenst aan te leggen buiten de openbare weg; 
  • Een milieueffectenstudie onderscheidt zich van een effectenrapport in die zin dat een:
  • milieueffectenstudie een grondige studie betreft, verricht door een door de Gewestregering erkende opdrachthouder en onder supervisie van een onafhankelijk begeleidingscomité;
 • effectenrapport voor projecten met een kleinere milieu-impact geldt, verricht door een “bevoegd expert”, waarvoor niet gespecifieerd wordt welke bekwaamheden hij dient te hebben – de uitvoering ervan is aldus eenvoudiger;
 • Voor de inwerkingtreding van deze Ordonnantie, was een milieueffectenstudie evenwel reeds vereist wanneer een opdrachtgever meer dan 200 overdekte parkeerplaatsen aanlegde, of wanneer hij meer dan 200 parkeerplaatsen in open lucht inrichtte;
 • Het Grondwettelijk Hof fluit de Brusselse ordonnantiegever met haar arrest van 21 januari 2021 nu terug en vernietigt de relevante bepalingen van de Ordonnantie;
 • Het Grondwettelijk Hof ordeelde dat de bestreden bepalingen “een aanzienlijke achteruitgang van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu met zich meebrengt”. Bovendien zou de Brusselse ordonnantiegever door het aannemen van de Ordonnantie de standstill-verplichting inzake het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu schenden; 
 • Het aanleggen van parkeerruimtes valt aldus opnieuw onder de toepassing van de eerdere regels, namelijk de vereiste van een milieueffectenstudie bij de aanleg van meer dan:
  • 200 overdekte parkeerplaatsen; en
  • 200 parkeerplaatsen in open lucht.
dotted_texture