29/12/20

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

U vindt hieronder een overzicht van recente juridische ontwikkeling op Europees en Belgisch niveau.

EU
Brexit 

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie1

BEUC - Seven recommendations to secure positive outcomes for consumers after Brexit2

Notice to Stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in relation to online sales (B2C) of goods with subsequent parcel delivery (incl. aspects of ‘online pharmacies’)3

Notice to Stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products4

Consumentenbescherming / COVID-19 

Oplichting in verband met COVID-19 - Gemeenschappelijk standpunt van het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC-netwerk) over malafide handelaars tijdens de coronapandemie.5

Aanbeveling (EU) 2020/648 van de Commissie van 13 mei 2020 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de COVID-19-pandemie6

Consumentenbescherming / Luchtvervoer

The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector7

Consumentenvoorlichting / Luchtband

Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/20098

Ecologisch ontwerp en energie-etikettering 

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1059 van de Commissie van 27 april 2020 tot rectificatie van bepaalde taalversies van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 en (EU) nr. 874/2012 wat betreft de etikettering van bepaalde energiegerelateerde producten9

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/987 van de Commissie van 20 januari 2020 tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden10

Kennisgeving van de Commissie betreffende de toepassing van eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, koelapparaten en huishoudelijke afwasmachines, en van eisen inzake ecologisch ontwerp in verband met de verstrekking van informatie voor externe stroomvoorzieningen11

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2013 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie12

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2014 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie en Richtlijn 96/60/EG van de Commissie13

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie14

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/201015

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2017 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke afwasmachines en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie16

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2018 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie17

Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 643/2009 van de Commissie18

Verordening (EU) 2019/2020 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 244/2009, (EG) nr. 245/2009 en (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie19
 
Verordening (EU) 2019/2021 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektronische beeldschermen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie20
 
Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie21
 
Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie22

Verordening (EU) 2019/2024 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad23

Etikettering en verpakking / Gevaarlijke stoffen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie van 4 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening24

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie van 4 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening25

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/11 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels betreffende informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen26

New Deal for Consumers

Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie27

Model / Samenvatting van het contract / Elektronischecommunicatiediensten

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2243 van de Commissie van 17 december 2019 tot vaststelling van een model voor de samenvatting van het contract die door aanbieders van voor het publiek beschikbare elektronischecommunicatiediensten moet worden gebruikt overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad28

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2243 van de Commissie van 17 december 2019 tot vaststelling van een model voor de samenvatting van het contract die door aanbieders van voor het publiek beschikbare elektronischecommunicatiediensten moet worden gebruikt overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad29

Veiligheid van speelgoed 

Richtlijn (EU) 2019/1922 van de Commissie van 18 november 2019 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van bijlage II, deel III, punt 13, bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat aluminium betreft30

Voedselveiligheid

Mededeling van de Commissie met richtsnoeren inzake systemen voor het beheer van de voedselveiligheid ten behoeve van activiteiten op het gebied van de detailhandel in levensmiddelen, met inbegrip van voedseldonaties31

BE
Apothekers

Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.32  Het ontwerp van het koninklijk besluit is van toepassing op: (i) apotheekdiensten; (ii) geneesmiddelen voor menselijk gebruik; (iii) diergeneesmiddelen; en (iv) medische hulpmiddelen.

Consumentenbescherming / COVID-19 

3 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen33

19 MAART 2020. – Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen34

Consumentenbescherming / Samenwerking tussen de nationale autoriteiten

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004.35

Consumentenbescherming / Wetboek van Economische Recht / Administratieve geldboete

Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht.36

Farmaceutische industrie/ Onderzoek

Verkennend onderzoek en aanbevelingen over het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie37  (Uitgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; Auteur(s): Observatorium voor de farmaceutische industrie; Publicatiedatum: 10 september 2019)

Gratis informatiebladen en het reclamedrukwerk

23 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid38

Houtverkoop

17 MEI 2019. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen39

Misbruiken van economische afhankelijkheid

27 MEI 2020. – Wet tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I 'Definities', van boek XV 'Rechtshandhaving' en vervanging van boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht40

31 JULI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid41

Voetnoten:

1 PB L29/7, 31 januari 2020
2 BEUC-X-2019-094 - 18/12/2019
3 Notice to Stakeholders, 16 March 2020
4 Notice to Stakeholders REV2, 13 March 2020
5 European Commission: Scams related to Covid-19
6 PB L151/10, 14 mei 2020
7 PE 642.381 - April 2020
8 PB L177/1, 5 juni 2020
9 PB L232/28, 20 juli 2020
10 PB L221/1, 10 juli 2020
11 PB C182/2, juni 2020
12 PB L315/1, 5 december 2019
13 PB L315/29, 5 december 2019
14 PB L315/68, 5 december 2019
15 PB L315/102, 5 december 2019
16 PB L315/134, 5 december 2019
17 PB L315/155, 5 december 2019
18 PB L315/187, 5 december 2019
19 PB L315/209, 5 december 2019
20 PB L315/241, 5 december 2019
21 PB L315/267, 5 december 2019
22 PB L315/285, 5 december 2019
23 PB L315/313, 5 december 2019
24 PB L44/1, 18 februari 2020
25 PB L 51/13, 25 februari 2020
26 PB L6/8, 10 januari 2020
27 PB L328/7, 18 december 2019
28 PB L336/274, 30 december 2019
29 PB L16/40, 21 januari 2020
30 PB L298/5, 19 november 2019
31 PB C199/1, 12 juni 2020
32 Tris Database: 2020/42/B (Belgium)
33 BS 06.04.2020., p. 24777
34 BS 20.03.2020., p. 16588
35 Parlementair Document 55K1385 - Aangenomen tekst 24.09.2020
36 Parlementair Document 55K1386 - Aangenomen tekst 24.09.2020
37 Verkennend onderzoek: https://economie.fgov.be/nl/file/62627/download?token=q9j2CI2A
38 BS.08.05.2020., p. 33233
39 BS.08.05.2020., p. 709
40 BS.29.05.2020., p. 38497
41 BS.12.08.2020., p. 59654

dotted_texture