13/10/20

Douanebeslag | EORI-NUMMER

Sinds 15 september 2020 is het EORI-nummer verplicht voor het verkrijgen van douanemaatregelen: de aanvraagformulieren voor douanebeslag zijn gewijzigd om de vermelding van het EORI-nummer rekening te houden.

HET EORI-NUMMER

Het “EORI”-nummer (“Economic Operator Registration and Identification”) is uniek voor elke marktdeelnemer (of vertegenwoordiger van marktdeelnemers) voor de hele Europese Unie en wordt hun toegekend door een douaneautoriteit van een lidstaat. Het wordt gebruikt voor de identificatie van marktdeelnemers en andere betrokken partijen bij al hun contacten met de douaneautoriteiten (met name bij de in- en uitvoer van goederen). Het is bedoeld om de administratieve taken van de marktdeelnemers te vereenvoudigen.


BEVEILIGDE TOEGANG

Dit identificatienummer geeft een veilige toegang tot het EU-douaneportaal. Het stelt marktdeelnemers en hun vertegenwoordigers in staat om langs elektronische weg aanvraagformulieren in te dienen met het verzoek aan de douaneautoriteiten om op te treden ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, alsmede aanvraagformulieren voor een verlenging van de periode waarin de douaneautoriteiten moeten optreden.

EN IN DE PRAKTIJK?

Concreet moet elke marktdeelnemer die in het douanegebied van de Unie is gevestigd, zijn EORI-nummer verkrijgen bij de douaneautoriteiten van de lidstaat waar hij is gevestigd. Marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd, moeten ook in het bezit zijn van een EORI-nummer om goederen in te voeren of uit te voeren. Deze marktdeelnemers moeten daartoe een aanvraag indienen bij de douaneautoriteit van de plaats waar zij voornemens zijn hun eerste douaneactiviteiten uit te voeren, en de autoriteit zal hun een EORI-nummer toekennen. Deze procedure zal ook moeten worden gevolgd door Britse bedrijven waarvoor het Britse EORI-nummer na afloop van de Brexit-overgangsperiode (die momenteel op 31 december 2020 afloopt) niet langer geldig zal zijn voor douaneactiviteiten in de EU.

DE PROCEDURE IN BELGIË

In België gevestigde ondernemingen of personen moeten, alvorens een aanvraag in te dienen, nagaan of zij al dan niet een EORI-nummer hebben gekregen. Hiervoor moeten zij de EORI-databank (hier) raadplegen en het ondernemingsnummer, voorafgegaan door “BE”, invoeren. Een bericht zal dan aangeven of hun EORI-nummer al bestaat. Indien dit niet het geval is, moet een aanvraagformulier worden ingediend bij de FOD Financiën (Douane en Accijnzen), die hier beschikbaar is.
Wij raden alle rechthebbenden dan ook aan om vanaf vandaag in het bezit te zijn van een geldig EORI-nummer (EORI online database hier), ook al verrichten zij doorgaans geen activiteit waarbij zij contact opnemen met de douane. Naast de in- en uitvoer maakt dit nummer het namelijk mogelijk om snel te handelen en goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten door de douane te laten blokkeren.

***

Charlotte Behets Wydemans
cbw@simontbraun.eu
+32 (0)2 533 17 76

Fernand de Visscher
fdv@simontbraun.eu
+32 (0)2 533 17 18

dotted_texture