23/07/20

De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III)

Hoewel het straatbeeld soms anders doet geloven, is het coronavirus nog alom tegenwoordig in onze samenleving. De verschillende regeringen van ons land blijven dan ook nieuwe initiatieven uitwerken ter ondersteuning van onze Belgische bedrijven. Zo werd onlangs de carry back-maatregel goedgekeurd door het parlement en werd de btw op restaurant- en cateringdiensten verlaagd. Daarnaast zitten er nog een aantal fiscale maatregelen in de pipeline, die reeds werden goedgekeurd maar juridisch nog enige uitwerking vereisen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de verschillende nieuwe maatregelen en wat zij voor uw onderneming kunnen betekenen.

1. ‘CARRY BACK’ VAN VERLIEZEN

Een eerste maatregel die genomen werd ter versterking van de solvabiliteit van de ondernemingen, betreft de invoering van een carry back-regeling. Algemeen gezien houdt de carry back-maatregel in dat een onderneming het verwachte verlies van het lopend boekjaar in aftrek kan brengen van de winst van het vorige boekjaar. Deze maatregel kan zowel worden toegepast door vennootschappen als door eenmanszaken.

Meer concreet gebeurt dit door in de aangifte van het vorige boekjaar een tijdelijk vrijgestelde reserve op te nemen die dan vervolgens in mindering wordt gebracht van de winst van dat vorig boekjaar. In het volgende boekjaar wordt deze tijdelijk vrijgestelde reserve dan toegevoegd aan het resultaat van dat boekjaar. Zodanig kan deze maatregel enkel gebruikt worden wanneer het vorig boekjaar met winst werd afgesloten.

De aanleg van deze reserve wordt voor vennootschappen beperkt tot de belastbare tijdperken afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020. Voor eenmanszaken gaat het eenvoudigweg om de winsten van aanslagjaar 2020 en de verliezen van aanslagjaar 2021.

Voor vennootschappen wordt de aan te leggen reserve op twee manieren beperkt:

 • de vrijgestelde reserve is beperkt tot het resultaat na de eerste bewerking, verminderd met de inkomsten die in aanmerking komen voor DBI-aftrek, innovatieaftrek of octrooiaftrek;
 • maximaal 20 miljoen euro.

Bovendien komen bepaalde ondernemingen niet in aanmerking voor de carry back-maatregel:

 • vennootschappen met een afwijkend belastingregime;
 • vennootschappen met banden met belastingparadijzen;
 • vennootschappen die uitkeringen doen (inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering, dividenden);
 • ondernemingen die op 18 maart 2020 kwalificeerden als een onderneming in moeilijkheden. In feite betekent dit dat de minder goede financiële toestand van de onderneming te wijten moet zijn aan het coronavirus.

Omdat de wetgever de bedoeling had een fiscaal neutrale maatregel in te voeren, werd bij het opstellen rekening gehouden met de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting naar 25%. Om te vermijden dat de toepassing van de carry back-maatregel zou leiden tot een lagere taxatie van de winsten van boekjaar 2019, zal de belastbare basis in 2020 verhoogd worden met 18,32% van de vrijgestelde reserve.

Vennootschappen zullen de voormelde reserve reeds kunnen opnemen in hun fiscale aangifte, bijkomend zal ook het bijzondere formulier 275 COV moeten worden ingediend. Ook na het indienen van de aangifte zou de toepassing van de maatregel nog gevraagd kunnen worden, dit desnoods door middel van een bezwaarschrift.

2. AANVULLENDE MAATREGELEN INKOMSTENBELASTINGEN

In onze eerste fiscale corona-nieuwsbrief (https://marlex.be/de-fiscale-ondersteuning-van-ondernemingen-in-tijden-van-het-coronavirus/) werd reeds vermeld dat ondernemingen bepaalde steunmaatregelen konden aanvragen in het kader van schulden die betrekking hebben op bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschap- en rechtspersonenbelasting. Normaal gezien liep de termijn voor deze aan te vragen steunmaatregelen af op 30 juni 2020. Zoals enigszins te verwachten was, heeft de wetgever deze termijn verlengd tot 31 december 2020.

Verder heeft de minister van Financiën beslist om de indieningstermijn voor aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax, te verlengen van 24 september 2020 tot en met 29 oktober 2020.

Daarnaast heeft de wetgever een aantal bijkomende maatregelen aangekondigd, die na de nodige juridische uitwerking, van kracht zullen worden. Wij geven alvast een kort overzicht van deze aanvullende steunmaatregelen:

 • Er komt een uitbreiding van de tax shelter voor investeringen in start-ups en scale-ups. Deze maatregelen laten toe dat particuliere investeerders die aandelen verwerven van kleine vennootschappen die maximaal vier jaar oud zijn een belastingvermindering genieten van 30% of zelfs 45% voor micro-vennootschappen. Door het scale-up regime kunt u een belastingvermindering van 25% krijgen wanneer u investeert in kleine vennootschappen die tussen de 4 en 10 jaar oud zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze bestaande maatregelen zullen worden uitgebreid naar alle kmo’s toe.
 • Voor investeringen gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020 zal uw onderneming kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 25%. Bovendien zou de verhoogde investeringsaftrek die werd aangelegd in boekjaar 2019 voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van een jaar. Op deze manier raakt u de verhoogde aftrek niet kwijt door eventuele verliezen die de coronacrisis met zich mee brengt.
 • De kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en catering zullen tot 31 december 2020 volledig aftrekbaar worden.
 • De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 zullen worden verhoogd.
 • Daarnaast is er nog sprake van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, van een verlenging van de regeling voor uitgaven voor kinderoppas en van een vrijstelling van belasting voor de consumptiecheque.

3. SPECIFIEKE MAATREGELEN BTW-VERLAGING

Recentelijk heeft de btw-administratie de zogenaamde btw-zomerfaciliteiten voor dit jaar aangekondigd. Zeer concreet wordt de uiterste datum om de aangifte in te dienen uitgesteld:

 • voor maandaangiften van:
 • juni 2020: van 20 juli naar 10 augustus
 • juli 2020: van 20 augustus naar 10 september
 • voor de tweede kwartaalaangifte: van 20 juli naar 10 augustus

Dit uitstel geldt evenwel niet voor ondernemingen die recht hebben op een maandelijkse teruggave. Dergelijke aangiften moet worden ingediend respectievelijk op 24 juli 2020 of 24 augustus 2020.

Dit jaar geldt de bijzondere regel dat de btw-administratie geen nalatigheidsinteresten zal aanrekenen betreffende de bedragen die op 20 juli en 20 augustus betaald hadden moeten worden. Deze regel geldt enkel wanneer:

 • het bedrag van de te betalen btw 125.000 euro niet overschrijdt;
 • de btw-plichtige tijdig een bedrag betaalt dat minstens gelijk is aan de verschuldigde btw van de vorige maand of kwartaal;
 • de btw-plichtige geen betalingsachterstand heeft.

Het resterend bedrag dient overgeschreven te worden tegen 10 augustus of 10 september.

Daarnaast werd een tijdelijke btw-verlaging ingevoerd voor restaurant- en cateringdiensten.

Een eerste belangrijk punt hierbij is dat de wetgever de definitie van restaurant- en cateringdiensten heeft uitgebreid. Door deze verruimde begripsbepaling wordt het bestellen van een drankje in caféaangelegenheden nu ook aanzien als een restaurantdienst.

Restaurant- en cateringdiensten genieten normaal gezien van een verlaagd btw-tarief van 12%, met uitzondering van dranken die aan 21% belast worden.

De tijdelijke wetgeving herleidt niet alleen het tarief van 12% naar 6%, maar ook het percentage van 21% wordt verlaagd naar 6% voor alle non-alcoholische dranken, overigens hetzelfde btw-percentage dat geldt voor afhaalmaaltijden. Bijkomende diensten, zoals de verhuur van een feestzaal waarbij de verhuurder voorziet in de nodige hapjes en drankjes, kunnen eveneens genieten van het verlaagde tarief. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2020.

Het correct gebruik van de zogenaamde ‘witte kassa’ brengt eveneens de nodige moeilijkheden met zich mee. Zo zal het systeem zodanig aangepast moeten worden dat de producten telkens aan de correcte tariefcode gekoppeld worden. De btw-administratie benadrukt dat de knop voor afhaalmaaltijden niet gebruikt kan worden als gemakshalve oplossing.

Ondernemingen die geen gebruik (moeten) maken van het witte kassa-systeem, hoeven hun gedrukte btw-bonnetjes niet weg te gooien. De btw-administratie aanvaardt dat de “12%” handmatig vervangen wordt door “6%”

Indien uw zaak zich niet tijdig heeft kunnen conformeren staat de administratie toe dat de nodige btw-herberekeningen achteraf kunnen plaatsvinden op voorwaarde dat er voldoende bewijskrachtige gegevens werden bijgehouden. Indien de btw reeds werd aangerekend aan de klant, wat veelal het geval zal zijn, kan in principe geen teruggaaf worden gevraagd. Het is immers noodzakelijk dat de teveel betaalde btw bij een teruggaaf opnieuw bij de eindbetaler terecht komt. In de horeca lijkt dit vanuit een praktisch oogpunt onmogelijk te zijn. Het valt dan ook te verwachten dat de administratie hieromtrent nog het nodige zal verduidelijken.

Indien u nog verdere vragen zou hebben over de concrete uitwerking van deze maatregelen voor uw onderneming, dan helpen onze experten u graag verder.

Elke Maelfait en Tom Bostoen

dotted_texture