05/05/20

Corona-ouderschapsverlof sinds 1 mei 2020!

In de huidige context van de coronaviruscrisis zal een Koninklijk Besluit, dat op 1 mei in werking is getreden, werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid bieden om uitzonderlijk ouderschapsverlof op te nemen, waardoor ze de combinatie van hun privé- en beroepsleven beter kunnen beheren en hun gebruikelijke rechten op gewoon ouderschapsverlof kunnen behouden.

Vanaf 1 mei kunnen werknemers die in het kader van gewoon ouderschapsverlof hun arbeidstijd kunnen verminderen, een aanvraag indienen voor een vermindering van hun arbeidstijd voor corona-ouderschapsverlof. De voorwaarden en regels die van toepassing zijn overeenkomstig de wetten en koninklijke besluiten met betrekking tot gewoon ouderschapsverlof zullen in dit verband dus van toepassing blijven, behalve als het Koninklijk Besluit met betrekking tot corona-ouderschapsverlof daarvan afwijkt.

Dit corona-ouderschapsverlof kan de vorm aannemen van een arbeidstijdverkorting met 1/2e of 1/5e van het aantal voltijdse arbeidsuren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voltijds in dienst zijn. Het is echter ook mogelijk voor werknemers die voor 75% van een voltijdse betrekking in dienst zijn, om een reductie van 1/2 aan te vragen;
Een anciënniteit hebben bij de werkgever van minstens 1 maand;
Een kind hebben van maximaal 12 jaar oud of van 21 jaar oud in geval het kind een handicap heeft.

Vormen van vermindering

Corona-ouderschapsverlof van 1/2e of 1/5e van een voltijdse dienstbetrekking  kan worden opgenomen vanaf 1 mei tot de dag waarop het Koninklijk Besluit ophoudt in werking te treden, en wel als volgt:

Op een ononderbroken wijze;
Voor de duur van een of meer opeenvolgende of niet-opeenvolgende maanden;
Voor de duur van een of meer opeenvolgende of niet-opeenvolgende weken;
Voor een gecombineerde duur van een of meer maanden / weken.

Het Koninklijk Besluit houdt in principe op van kracht te zijn op 30 juni 2020, maar kan door de Koning worden verlengd.

Omzetting en schorsing

Met instemming van de werkgever, kan de werknemer:

Die in het kader van het gewone ouderschapsverlof zijn/haar arbeidstijd met 1/2e of 1/5e heeft verminderd, verzoeken om omzetting van gewoon ouderschapsverlof in corona-ouderschapsverlof;
Die zijn/haar loopbaan heeft onderbroken of zijn/haar uitkeringen in het kader van gewoon ouderschapsverlof heeft verminderd, het gewone ouderschapsverlof opschorten om het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

In deze twee gevallen, als de duur van het gewone ouderschapsverlof langer is dan de datum waarop het Koninklijk Besluit 'corona-ouderschapsverlof' ophoudt van kracht te zijn, wordt het gewone ouderschapsverlof hervat vanaf de dag volgend op de dag waarop het Koninklijk Besluit "corona-ouderschapsverlof" ophoudt van kracht te zijn tot de aanvankelijke einddatum.

De periode waarin gewoon ouderschapsverlof wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof wordt niet meegerekend in de maximale duur van het ouderschapsverlof.

Formaliteiten

Om een geldig verzoek in te dienen, moet de werknemer zijn/haar werkgever ten minste 3 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van het verzoek:

Per aangetekende brief; of
Door het afgeven van een schriftelijke kennisgeving, waarvan een duplicaat door de werkgever als ontvangstbewijs wordt ondertekend; of
Via elektronische weg met bevestiging van ontvangst door de werkgever.

Deze laatste kennisgevingsmethode, die nieuw is op dit gebied, zal in het licht van de omstandigheden zeker zeer praktisch blijken te zijn!

De werkgever moet binnen 6 werkdagen na de aanvraag en voor het begin van het corona-ouderschapsverlof zijn/haar schriftelijke toestemming geven, met name voor het eventuele verzoek tot omzetting of opschorting van het gewone ouderschapsverlof.

Toekenning van een uitkering

Werknemers die hun arbeidstijd in het kader van corona-ouderschapsverlof verminderen, hebben recht op een toelage die gelijk is aan de toelagen die worden toegekend bij gewoon ouderschapsverlof (dezelfde bedragen, voorwaarden, regels voor de toekenning).

De uitkering moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uiterlijk 1 maand na de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. De omzetting en de schorsing van het gewone ouderschapsverlof moet ook aan de RVA worden gemeld.

De RVA zal de mogelijkheid hebben om hiervoor een modelformulier in te voeren.

dotted_texture