20/03/20

Insurance regulatory update: Impact van COVID-19 op verzekeringstoezicht

Laatste update: 20 maart 2020 [Zie ook ons nieuwsbericht “Possible insurance questions and disputes related to Coronavirus

1. Op 17 maart 2020 publiceerde de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (“EIOPA”) een mededeling betreffende maatregelen om de impact van COVID-19 (“Coronavirus”) op de verzekeringssector te beperken. [1]

2. EIOPA erkent dat de pandemie ernstige gevolgen heeft voor de wereldwijde economie en, in het bijzonder, financiële diensten. De toezichthouder waarschuwt dat “het waarschijnlijk is dat verzekeraars geconfronteerd worden met progressief verzwarende omstandigheden in de nabije toekomst, zowel op het vlak van het omgaan met uitdagende marktomstandigheden en het in stand houden van operationele activiteiten”

3. EIOPA zal in de komende weken gepaste maatregelen nemen en de maatregelen van nationale bevoegde autoriteiten (“NCAs”) coördineren teneinde een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen waarmee verzekeraars geconfronteerd worden.

Continuïteit van de onderneming

4. Het belang van noodmaatregelen dient benadrukt te worden. Een klaar-om-te-implementeren plan om de continuïteit van de onderneming te verzekeren dient ontwikkeld te worden door verzekeraars.

Voorbeelden van zulke noodmaatregelen zijn digitale communicatiemiddelen, toegang op afstand van cliëntendossiers en IT systemen, het beheer van ziekteverzuim en de implementatie van bijkomende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Echter, verzekeraars dienen te allen tijde de toepasselijke prudentiële en gedragsregels na te leven. In het bijzonder kan het geïmproviseerd gebruik van nieuwe technologieën uitdagingen met zich meebrengen met betrekking tot de regels met betrekking tot uitbesteding en cybersecurity.

5. EIOPA roept NCAs op om flexibel te zijn met betrekking tot de termijnen voor toezichtrapportage en openbaarmaking van informatie met betrekking tot het einde van 2019.

In België heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) een nieuwsbrief, bestemd voor verzekeringstussenpersonen, gepubliceerd met betrekking tot het Coronavirus.[2] De FSMA kondigt aan om geen initiatieven te nemen die de werking van verzekeringstussenpersonen kunnen verstoren, zoals grootschalige verzoeken om informatie.

Tot op heden (20 maart 2020) heeft de Nationale Bank van België (“NBB”) enkele initiatieven genomen met betrekking tot het Coronavirus, zoals de oprichting van de Economic Risk Management Group (“ERMG”) [3], maar nog geen specifiek voor de verzekeringssector.

6. Verzoeken tot informatie en consultatie worden beperkt tot essentiële elementen om de impact van de pandemie en de economische gevolgen ervan te beoordelen en op te volgen.

In het bijzonder verlengt EIOPA de deadline voor de Holistic Impact Assessment voor de 2020 Solvency II Review van 31 maart 2020 naar 1 juni 2020 en zal zij bijkomende details betreffende rapportering en informatievereisten in de nabije toekomst communiceren.

Solvabiliteits- en kapitaalspositie

7. Nu de pandemie een schokgolf door de financiële markten stuurt kan het Coronavirus uitgroeien tot de lakmoesproef van de Solvency II Richtlijn als één van de voornaamste middelen om financiële stabiliteit te verzekeren.

8. In een poging de markten gerust te stellen herinnert EIOPA eraan dat recente stresstesten hebben uitgewezen dat de verzekeringssector goed gekapitaliseerd is en in staat is om ernstige schokken te doorstaan.

9. Niettemin staat EIOPA, tezamen met de NCAs, klaar om toezichtsinstrumenten op een gecoördineerde manier toe te passen indien een verzekeraar de solvabiliteitskapitaalvereiste (“SCR”) of de minimumkapitaalvereiste (“MCR”) niet zou naleven.

10. Opmerkelijk, EIOPA waarschuwt dat de verzekeringssector een voorzichtig dividend- en winstuitkeringsbeleid dient te verzekeren, met inbegrip van variabele vergoedingen. Een verzekeraar in moeilijk financieel vaarwater die terzelfdertijd hoge bonussen of een royaal dividend uitkeert zal dus niet warm onthaald worden bij de toezichthouder.

11. Tenslotte volgt EIOPA de situatie van nabij op en bereidt het zich voor om gepaste actie te ondernemen, zoals coördinatie tussen NCAs, invoering van nieuwe regelgeving, het aanwenden van toezichtsinstrumenten en/of het ontwikkelen van voorstellen voor wetgevende initiatieven.

[1] EIOPA, “Statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector”, EIOPA-20-173, 17 maart 2019: hier beschikbaar .

[2] FSMA, “Nieuwsbrief: Bijzondere instructies aan tussenpersonen en kredietgevers naar aanleiding van COVID-19”, 19 maart 2020: hier beschikbaar .

[3] NBB, “Nationale Bank bestrijdt economische gevolgen coronapandemie”, 19 maart 2020: hier beschikbaar op .

dotted_texture