17/05/11

Tewerkstelling van stagiairs

De zomervakantie in aantocht, zullen vele bedrijven momenteel op zoek zijn naar studenten of pas afgestudeerde jongeren die zomerstage willen lopen binnen hun bedrijf. Maar ook buiten de schoolvakanties is het een courante praktijk dat een onderneming jonge mensen de kans geeft een praktische stage te doorlopen om een eerste beroepservaring op te doen, al dan niet met het oog op een latere vaste tewerkstelling.

In het Belgisch arbeidsrecht bestaat er geen specifieke regeling met betrekking tot stageovereenkomsten. Wel is er de “beroepsinlevingsovereenkomst” of “BIO-overeenkomst”, een vorm van stageovereenkomst die in 2002 in het leven werd geroepen maar tot op vandaag vrij onbekend (en daarom onbemind?) is.

De beroepsinlevingsovereenkomst is een overeenkomst die alle formules van scholing, opleiding of stage in een onderneming, waarvoor geen specifiek juridisch kader bestaat, verenigt. Zij reglementeert elke situatie waarin een persoon (de stagiair) in het kader van een opleiding bepaalde kennis of vaardigheden verwerft door bij een werkgever arbeidsprestaties te leveren.

Let wel, de beroepsinlevingsovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst aangezien zij niet het leveren van arbeidsprestaties tot voorwerp heeft maar wel het verwerven van een praktische beroepservaring, een opleiding, d.m.v. het verrichten van beroepsarbeid. Bijgevolg is de onderneming niet het sectorale minimumloon verschuldigd, maar een vergoeding die momenteel 721,08 euro bruto per maand bedraagt voor stagiairs van 21 jaar en ouder.

Op deze vergoeding zijn er officieel geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd aangezien de wettelijke basis hiervoor nog ontbreekt. De RSZ baseert zich evenwel op een ontwerp van Koninklijk Besluit, dat deze lacune in de toekomst moet opvullen, om te adviseren dat er best een beperkte werkgeversbijdrage van 7,38% op het maandelijkse loon zou worden gestort.

Wij merken tenslotte op dat een stage ook vormvrij kan worden geregeld tussen een stagiair en een onderneming. De FOD WASO heeft ons bevestigd dat er inderdaad geen verplichting bestaat om een beroepsinlevingsovereenkomst te sluiten. Houd er evenwel rekening mee dat in het geval van een vormvrije stage er, gezien de afwezigheid van een schriftelijk kwalificatie van de overeenkomst, een groter risico bestaat op een eventuele herkwalificatie in een klassieke arbeidsovereenkomst.

dotted_texture