06/05/11

VOOR WERKGEVERS VAN PARITAIR COMITÉ 218: SECTORALE REGELING

In onze Headlines van 8 april 2011 legden we al uit wat ecocheques zijn. Binnen paritair comité nr.218 werd op 16 juli 2009 een CAO over de toekenning van ecocheques gesloten. Deze CAO bepaalt dat vanaf 2010 aan voltijdse werknemers met een volledige referteperiode, ecocheques
moeten worden toegekend ter waarde van 250 EUR per jaar.

De CAO werd gesloten voor onbepaalde duur. De sociale partners kwamen echter overeen dat zij vóór 30 april 2011 een evaluatie zouden maken van het systeem van de ecocheques. In het kader van die evaluatie zou worden beslist of het systeem van de ecocheques ook na 2010 zou worden behouden, of vervangen zou worden door een ander voordeel.

We vernamen van de voorzitter van het paritair comité nr. 218 dat er geen evaluatie plaats vond. Bijgevolg blijft het systeem van de ecocheques onveranderd gelden en zullen ook in 2011 ecocheques moeten worden toegekend. Het bedrag zou evenmin gewijzigd worden. De loonnorm
voor 2011, waarop we in een volgende Headlines verder ingaan, laat een stijging van het bedrag overigens niet toe.

Werkgevers die ecocheques moeten toekennen, doen er goed aan dit nu reeds in te plannen, zodat de ecocheques tijdig besteld kunnen worden. Binnen paritair comité nr. 218 moeten de ecocheques betaald worden in de loop van juni.

Dit geldt niet voor werkgevers die vóór 30 oktober 2009 op ondernemingsvlak gekozen hebben voor de toekenning van een alternatief voor de ecocheques, op voorwaarde dat deze regeling in 2011 nog steeds geldt.

Werkgevers die ressorteren onder een ander paritair comité en die vragen hebben over de verplichting om ecocheques toe te kennen in hun paritair comité, kunnen ons uiteraard steeds contacteren.

dotted_texture