28/06/19

Meer flexibiliteit voor de opname van ouderschapsverlof

Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven laat toe om ouderschapsverlof op te nemen onder de vorm van een halve dag per week, dan wel in weken of in maanden.

1. Het principe van ouderschapsverlof

Werknemers kunnen in het kader van ouderschapsverlof hun prestaties tijdelijk onderbreken of verminderen (naar 50% of naar 80%), om voor een kind jonger dan 12 jaar te zorgen. De leeftijdsgrens bedraagt 21 jaar wanneer het kind lichamelijk of geestelijk gehandicapt is.

2. Vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10devan de arbeidstijd

Voortaan kan een voltijds tewerkgestelde werknemer zijn prestaties verminderen met 1/10de, d.w.z. met een halve dag per week. Deze vermindering van arbeidsprestaties is mogelijk voor een periode van maximaal 40 maanden. Deze periode kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud van 10 maanden.

Het recht op een 1/10devermindering is geen automatisme. De werkgever moet instemmen met deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof.

3. Opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken

Wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig onderbreekt, kan hij met instemming van de werkgever het ouderschapsverlof opsplitsen in periodes van één week. Het koninklijk besluit bepaalt voorts dat een voltijds ouderschapsverlof van 4maanden, verdeeld in weken, gelijk is aan 16 weken.
 
Het voltijds ouderschapsverlof dat verdeeld wordt in weken, kan opgenomen worden in meerdere niet aaneengesloten periodes van één week of een veelvoud daarvan, op voorwaarde dat de gevraagde weken gespreid zijn over een periode van maximaal drie maanden per aanvraag. In de aanvraag moeten de begin- en einddatum van elk van deze periodes worden vermeld.

4. Halftijds ouderschapsverlof opgesplitst in maanden

Een werknemer die halftijds ouderschapsverlof opneemt, kan ervoor kiezen om dit voortaan in periodes van één maand op te nemen, indien de werkgever hiermee instemt.

5. De werkgever kan opgesplitst ouderschapsverlof weigeren (en niet uitstellen)

Daar waar de werkgever de andere, klassieke opnamevormen van het ouderschapsverlof, niet kan weigeren, maar enkel eventueel kan uitstellen, kan de werkgever het opgesplitst ouderschapsverlof eenvoudigweg weigeren. De werkgever moet zijn beslissing dan schriftelijk aan de werknemer meedelen binnen een maand na het schriftelijk verzoek om ouderschapsverlof.

6. Beperking van het recht van de werknemer om na afloop van het ouderschapsverlof een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden te vragen

Ten slotte heeft de werknemer het recht om een arbeidsregeling of een aangepast werkrooster te vragen voor de periode na afloop van het ouderschapsverlof, behalve wanneer het ouderschapsverlof slechts drie aaneengesloten weken of minder bedraagt.

7.         Inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen

Deze wijzigingen inzake het ouderschapsverlof zijn in werking getreden op 1 juni 2019. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op aanvragen die vanaf die datum bij de werkgever worden ingediend.
 

Bron: Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, B.S. 22 mei 2019, pp.48597 e.v.

dotted_texture