06/05/11

Plannen essentieel wijzigen kan niet!

In een aantal recente arresten heeft de Raad van State haar eerdere rechtspraak nogmaals bevestigd dat ingediende plannen tijdens de aanvraagprocedure niet op essentiële punten gewijzigd kunnen worden. Dergelijke wijzigingen worden vaak doorgevoerd om tegemoet te komen aan ingediende bezwaren en/of verleende adviezen, maar kunnen dus niet.

    * In een eerste zaak stelde de Raad vast dat de aanvrager noodzakelijke informatie pas voor het eerst verstrekte in graad van beroep. Door deze informatie, aldus de Raad, heeft de aanvrager zijn plannen op een essentiële wijze gewijzigd waardoor de beroepsinstantie niet bevoegd was uitspraak te doen over deze gewijzigde aanvraag (Rvst. nr. 207.294 van 10 september 2010).
    * In een tweede zaak betrof de wijziging een schrapping van een deel van de oorspronkelijke aanvraag. Deze schrapping was klaarblijkelijk determinerend om de aanvraag in te willigen, waardoor de Raad ook hier oordeelde dat deze wijziging essentieel was en dient te leiden tot de onbevoegdheid van de beroepsinstantie (Rvst. nr. 207.343 van 14 september 2010).
    * De derde zaak betrof het indienen van gewijzigde plannen - ten einde tegemoet te komen aan het advies van de Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar en op verzoek van het betrokken gemeentebestuur - nadat het openbaar onderzoek reeds afgerond was. In deze omstandigheden oordeelde de Raad ook hier dat dit een essentiële wijziging van de plannen betrof, mede gelet op de omvang van het aangevraagde, waarover een nieuw openbaar onderzoek gevoerd diende te worden (Rvst. nr. 207.347 van 14 september 2010).

Wat al dan niet als een 'essentiële wijziging' van het dossier/de plannen beschouwd wordt, is afhankelijk van de concrete feitelijke omstandigheden. Stelregel hierbij is echter dat alles wat determinerend is om de vergunning te verlenen, als essentieel beschouwd dient te worden (bijvoorbeeld: de aanleg van een nieuwe weg, wijzigingen die aanleiding geven tot bijkomende (milieu)hinder,..).

De bovenstaande arresten onderlijnen nogmaals het belang om een aanvraag uitermate zorgvuldig voor te bereiden,desgevallend met de bevoegde administraties voorafgaand de plannen te bespreken,  zodat alle essentiële elementen in het aanvraagdossier steken. Volledigeheidshalve wijzen wij wel op de meest recente wijziging van de VCRO, waarin nu uitdrukkelijk voorzien is dat nu ook in graad van beroep de plannen door de Bestendige Deputatie weliswaar beperkt aangepast kunnen worden, zodat niet noodzakelijk een nieuwe procedure opgestart moet worden.

dotted_texture