15/01/19

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

Single Permit in België

De ‘Single Permit’ is een gecombineerde arbeids- en verblijfsvergunning die via één enkele aanvraagprocedure uitgereikt wordt. Zij vervangt de vroegere arbeidskaart en verblijfsvergunning die voorheen via afzonderlijke procedures moesten worden aangevraagd. 

Voor België betekent de invoering van de ‘Single Permit’ een aanzienlijke aanpassing van het bestaande kader. Zo verdwijnen verschillende soorten arbeidskaarten die o.a. voor studenten en vluchtelingen bestonden. Anderzijds zijn er een aantal categorieën van buitenlandse werknemers die nu de gecombineerde aanvraagprocedure moeten doorlopen, terwijl zij voorheen vrijgesteld waren van een arbeidskaart wanneer zij in België wilden werken (bijv. onderzoekers).

Noteer in ieder geval dat de gecombineerde aanvraagprocedure enkel geldt voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen. Wanneer het gaat om een tewerkstelling van maximum 90 dagen moet dus nog steeds de bestaande arbeidskaart B worden aangevraagd.

Eén aanvraagprocedure voor verblijf en tewerkstelling

De ‘Single Permit’-procedure zal langer duren dan de procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart B voor leidinggevenden en hooggekwalificeerden.  Ondernemingen moeten rekenen op een minimale termijn van 4 maanden.  

Werknemers kunnen tijdens de aanvraagprocedure trouwens niet langer naar België worden gestuurd. Onder de oude regeling gebeurde het namelijk frequent dat werknemers na ontvangst van de arbeidskaart reeds naar België reisden in toepassing van hun recht op kort verblijf, zodat zij al konden starten met het leveren van arbeidsprestaties in afwachting van de verblijfsvergunning lang verblijf. Deze tijdswinst verdwijnt nu.

De aanvraag voor de ‘Single Permit’ wordt via de werkgever (of zijn mandataris) ingediend. Ze wordt alleen door de werknemer ingediend wanneer het een aanvraag voor een ‘toelating tot arbeid voor onbepaalde duur’ betreft. Dit kan bijvoorbeeld wanneer hij al vier jaar in België heeft gewerkt.

Het volledige dossier moet voortaan worden ingediend bij het bevoegde Gewest en wordt vervolgens aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt om een beslissing over het verblijf te bekomen. Sinds 1 januari moeten alle aanvraagdossiers voor het Vlaamse Gewest worden ingediend in het hoofdbestuur van de centrale Dienst Economische Migratie te Brussel. De werkgever moet de aanvraag indienen via een aanvraagformulier vergezeld van enkele basisdocumenten (bv. een geldige identiteitskaart, medisch attest, uittreksel uit het strafregister, …). Het bekomen van het ‘uittreksel uit het strafregister’ kan voor sommige nationaliteiten veel tijd in beslag nemen. Werkgevers wordt dus aangeraden tijdig het aanvraagdossier samen te stellen. De aanvraag vergt dus iets meer organisatie en planning voor ondernemingen dan onder de oude procedure.

Wanneer beide instanties een positieve beslissing nemen, moet de werknemer de ‘Single Permit’ aanvragen bij de gemeente als hij reeds in België verblijft of zijn visum ophalen bij de ambassade of consulaire dienst in het buitenland. Wanneer Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt, kan de werknemer een beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tegen de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan beroep hij beroep aantekenen bij de Raad van State. Wanneer Dienst Vreemdelingenzaken een positieve beslissing neemt, maar het Gewest een negatieve, kunnen zowel de werknemer als de werkgever een beroep indienen bij de bevoegde gewestminister. Tegen de beslissing van deze laatste is beroep mogelijk bij de Raad van State. 

Nieuwe beleidslijnen in Vlaanderen ter bevordering van de internationale mobiliteit

Vlaanderen heeft daarnaast ook nieuwe beleidslijnen uitgetekend met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Deze regels zijn eveneens in werking getreden sinds 1 januari 2019 en geïntegreerd  in het kader van de ‘Single Permit’. Vlaanderen is daarmee het eerste Gewest dat van zijn bevoegdheid gebruik maakt en een hervorming van de reglementering inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers doorvoert. In Wallonië en Brussel zijn er nog geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

In Vlaanderen genieten hooggeschoolden, leidinggevenden en onderzoekers voortaan een bevoorrechte behandeling om een ‘Single Permit’ te verkrijgen in Vlaanderen. Aan deze categorieën kan een Single Permit worden toegekend voor een periode van 3 jaar, zodat een onderneming niet langer jaarlijks een verlenging moet aanvragen. De loondrempels voor hooggeschoolden en leidinggevenden wijzigen en zullen jaarlijks door de dienst Economische Migratie worden gepubliceerd. Voor jonge hooggeschoolde werknemers (jonger dan 30 jaar) en verpleegkundigen wordt de loondrempel verlaagd tot 80%. Ondernemingen volgen dus best nog steeds nauwkeurig op hoe het loon van hun buitenlandse werknemers evolueert. De drempels worden immers jaarlijks aangepast en gepubliceerd. Na drie jaar zal het loon voor de hele periode worden nagekeken. Bij jonge werknemers moet erop worden gelet dat het loon wordt verhoogd zodra de leeftijd van 30 jaar is bereikt.

dotted_texture